OCR Output

> H _.

af samma sans och matta, som städse präglat sällskapets föregående
sammankomster. — Därefter hälsade han Landshofding Cederberg väl—
kommen, under uttalande, att det för hushållningssällskapet vore en
stor glädje att se honom såsom väl förfaren i länets angelägenheter
och mångårig ledamot af sällskapet som hofding for länet samt att
sammankomsten skulle visa honom nya bevis på sitt förtroende.

$ 2:

Härefter föredrogos såväl sällskapets årsberättelse (bil. A) som
länsagronomens, länsmejeristens, länsträdgårdsmästarnes, agrikulturke—
mistens, dikningsförmannens, kringresande slöjdundervisarens och nöt—
boskapspremieringsnämndens årsberättelser samt länets djurskyddsför—
enings redovisningsräkning öfver erhållet anslag för anordnande af
slaktundervisning. (Bil. B—K). Då alla dessa berättelser komma att
i sin helhet införas uti sällskapets tryckta handlingar beslöt sällskapet,
att de icke nu skulle uppläsas.

Föredrogos sällskapets räkenskaper för det förflutna året äfven—
som redogörelseräkningarna för besparingsfonden, nötboskapspremierings—
fonden, Konung Oscars och Drottning Sofias silfverbröllopsfond, Alm—
qvistska fonden, kapitalfonden och sällskapets särskilda fond, och di
samtliga räkenskaper voro af vederbörande revisorer utan anmärkning
granskade beviljades därför ansvarsfrihet. —

§ .4.

Forvaltningsutskottets forslag till inkomst— och utgiftsstat skulle
enligt gällande arbetsordning nu föredragas men lämnades berocende,
till dess foljande fragor blifvit afgjorda:

1:0) Foreningens for svensk hemslöjd hemställan att hushållnings—
sällskapet i och för bildande af ett förlagskapital måtte till föreningens
disposition ställa ett belopp af 1;000 kronor på följande villkor:

att beloppet betraktas som räntefritt lån ;

att detta lan endast får användas till inköp, transport och an—
nonsering af hemslöjdsalster från Westerbottens län;

att föreningen för hvarje år redogör, genom öfversändande af sin
årsberättelse och revisionsberättelse, för medlens användning och visar,
att beloppet finnes att tillgå antingen kontant eller i varor af mot—
svarande värde;

att om lånet återfordras, föreningen äger att låta de för de er—
hållna penningarna inköpta varor och därå bokförda omkostnader ingå
i likviden.

På tillstyrkan af förvaltningsutskottet beslot sällskapet att bifalla
föreningens hemställan.