OCR Output

Protokoll, fordt vid Westerbottens läns Kongl.
Hushållningssällskaps vintersammankomst i Umea den
31 Januari 1902.

Närvarande: — Af Forvaltningsutskottets medlem—
mar: v. Ordföranden, Ofversten och kommendören L.
Schöning, Skattmästaren m. m. O. T. Bergstrom, Direk—
tören m. m. L. Kjellén, Kommissionslandtmätaren F.
i 0. Sjostrom, Kronolinsman Joh. Broman, Skiftesgode—
männen P. Sandstrom och Aug. Lundberg samt under—
tecknad sekreterare.

Af Sällskapets medlemmar hade tillstädeskommit:
Landshöfdingen och kommendören A. F. O. Cederberg,
Öfversten och kommendören G. A. Löwenhielm, Öfverste—
löjtnanterna m. m. W. Stolpe och N. Aspgren, Majo—
ren m. m. Olaus Scherdin, Löjtnanten m. m. B. Oxe—
hufwud, f. Regementsläkaren m. m. G, Waldenström,
Regementsintendenten M. Schiirer von Waldheim, Dok—
tor 0. Ahnlund, Jägmästarna N. Ringstrand, J. W.
Wallroth och Wilh. Alund, Linsagronomen Axel Bosin,
Länsmejeristen Edvin Westerlund, Auditör G. Ahrling,
v. Häradshöfding E. Drake, Radman J. Ullberg, Sak—
föraren A. H. Kollberg, Kommissionslandtmätarna S.
F. Norberg, Axel Sandqvist och J. Gezelius, Afvittrings—
landtmätaren K. A. R. Lidblom, Landtmäteriauskultan—
terna Frith. Andersson, Knut Widmark, Carl A. Pe—
tersson och K. W. Zetterstrom, Handlanden P. Janze,
Disponenten Uno Norman, Redaktor Oscar Akerberg,
Bokhandlaren Joh. Akerblom, Disponenten O. E. Sun—
din, Agronom Gunnar Bergdahl, Dikningsförman N.
Persson, Slöjdläraren Th. Eklöf, f. Riksdagsman Joh.
Andersson, Fabrikor J. A. Pettersson, Kronojigaren A.
H. Nordstrom, Kyrkovärden Joh. Pettersson, Målaren
K. Emanuelsson, Byggmästaren E. Holmstrom, Hem—
mansägarne Erik Sandgren, C. F. Sandgren, J. Johnsson,
Per Johansson, Erik Eriksson, Nils Nilsson, G. J. Björk—
man, Oskar Astrom, J. Axel Sandgren, J. Rehn, Joh.
Brändström, Alfr. Holmgren, Emil Nordstrom, Elis
Bäckström, Olof Johansson, Aug. Nordstrom, alla hem—
j mansägare inom Umeå och Säfvar socknar, m. fl. såväl
inom som utom sällskapet stående personer.

$ 1.

Herr v. Ordföranden öppnade sammankomsten med uttalande af
den förhoppning, att öfverläggningarna under densamma skulle präglas