OCR Output

> 9$ —

Solberg, J. 0. A., Ingeniör.
Strinnholm, G., Bankkamrer.
Sucksdorff, A. E., Jägmästare.
Sundelin, H. F., Kronolänsman. .

Soderling, E., Länsträdgårdsmästare.

Tilly, U., Jägmästare.
Törnstén, E., Konsul.
Wennerstrom, A., Doktor; R. W 0.

Äberg', C., Konsul.
'| Öquist, C., Borgmästare.

. Utom .Westerbottens län boendé ledamöter :

Bergenholtz, F., Kansliråd, Stockholm.

Berlin, J., Sekreterare i Öfverståthållare—
embetet,” Fil. D:r, L. R. I K., K. N. O.
2:a kl., R. W. O., Off. Ned. Nassau—
Oranien O. 3:e kl., Stockholm.

Bodén, C. M., Kapten, Norrköping.

Boisman, E. von, Ofverstelöjtnant, R. S.
0., Skärblacka, Ockna*).

Boivie, G., Grosshandlare, Stockholm*).

Braathen, G. P., Grosshandlande och Ridd.,
Hofvid, Sundsvall*).

Bremberg, F. 0,, Jägmästare, L. R. IK.,
K. .w 0.; Stockholm

Cederberg, A. F. 0., Ofverstelo_]tnant L.
R. I K., KWO2ak1 #. N. 0.*).

Dahlhelm, K. W.. Major, R. S. O.

Dovertie, G., Förste provinsialläkare, Luleå.

Ekeroth, G., Förste provinsialläkare, R.
N. 0., Goteborg.

Francke, R., Grosshandlare m. m., Stock—
holm.

Grahl, Hj., Skogsinspektör*).

Haeggström, E., Doktor, Ragunda.

Hammarhjelm, ‘C. F., Intendent, R. W. 0.,
Visby.

Hamrin, Joh., Amanuens, Stockholm.

Hanngren, G. W., Ofverstelojtnant, R. S.
0., Hofors.

Holmgren, D., Kamrer, Gefle.

Häggström, C., Doktor, R. N. 0., Stock—
holm*).

Högbom, M. G., Re_ktor, Piteå.

Högstadius, 0., Ingeniör, Stockholm.

Kempe, Frans, Konsul m. m., Stockholm.

Kempe, Seth, Grosshandlare, R. W. O.,
Stockholm*)

Lagergréen, A., f. Förste landtmätare, R.
W . 0., Stockholm*).

Lagerqvist, I., Underlirare, Åminne.

Landergren, A., Kapten, Göteborg*).

Lundevall, E., Doktor.

Malmgren, K. A., Jägmästare, Ytterån.

Post, G. von, Skogselev, Stockholm.

Sjöblom, A., Förste provinsialläkare, R.
W. 0., Hernosand*).

Storck, A., Bankdirektör, Stockholm..

Torpson, N., Rektor, Landskrona.

Vleugel, Jens, Tullförvaltare.

Wikström, P. M., Grosshandlande, K. W.
0. m. m. Stockho.m*)

Wolffelt, O E. M., Ofverste, R. 8..0., R.
Pr. Kr. 0. 3:e kl Jönköping.

Ultvedt, N., Dlsponent*)

Åkerstrom J., Agronom, Gellivare*).

Odmark, Leonard Grosshandlare, Orn—

sköldsvik.

Hushållningssällskapets filialafdelningars
styrelser år 1901.

I Nordmaling: Ordförande: Dlsponenten
Victor Tirén;

i Bjurholm: Ordförande: Kronolänsman

och Ridd. G. Thorsen; Ledamot: Veterinär

K. Öhrman; Ledamöter: Kommunalordfö—

randen J. Jonsson och Inspektor J. Schmidt;

i Umeå socken: / Ordforande. Kronolänsman Johan Broman; Ledamöter:

Inspektor

P. Nordström i Westerhiske och Skiftesgodemannen P. Sandström i Teg;

i Wännäs: Ordförande: Kronolänsman J. A. Liith; Ledamöter: Landstingsmannen
K: J. Karlsson och Hemmansägaren S. Forssén;

*) I enlighet med $ 4 i gällande stadgar erlagt stindig ledamotsafgift,

aoa eee — —