OCR Output

Umea

Adlercreutz, C. G. N., Löjtnant.

Ahlstedt, K. A., Adjunkt.

Ahlstrand, A., Borgmiistare.

Almgren, A., Postmästare.

Almqvist, J. A., Landssekreterare.

Andersson, A., Handlande.

Andersson, C. W., Byggmästare.

Andersson, Fr., Landtmäteriauskultant.

Andersson, H., Jägmästare.

Andersson, Sv., Handlande.

Arfvidsson, H. D., Lektor.

Asker, A., t. f. Landshöfding, L. R.I K.,
K. N. O. 2:a kl.

Aspgren, N., Ofverstelojtnant, R. S. O.,
R. W. 0.

Aurelius, B., bitr. Provinsialläkare.

Behm, K. M., Länsveterinär.

Bergendah], K. H. L., Löjtnant.

Bergman, T., v. Kommissionslandtmiitare.

Bergstedt, M., v. Kommissionslandtmätare.

Bergstrim, K. A., Telegrafkommissarie.

Bergstrom, 0. Th., Häradsskritv., R. W. 0.

Beronius, V., Jägmästare.

Björklund, J., Grosshandlare.

Björklund, 0. G., Byråassistent.

Bosin, A., Länsagronom.

Boström, C. W., TridgArdsmiistare.

Bursell, 0., Handlande.

Bäcklund, H., Handlande.

Bäckman, C. 0., Skräddaremästare.

Bäckström, W., Boktryckerifaktor.

Carlsson, C., Byggmästare.

Collin, C. R., Lektor.

Cronberg, S. S., Forste Provinsiallikare.

Ehrengranat, A., v. Häradshöfding.

Ekblom, Hj., Disponent.

Ekman, C., Handelsbokhållare.

Elfstadius, A. G., Kamrer.

Elfstrom, Fr., Ingenior.

Eriksson, P., Byggmästare, R. W. O.

Fahlström, Th., Adjunkt.

Falk, J., Länsnotarie. '

Fjellström, Daniel, v. Konsul.

Forsberg, A. M., Målaremästare.

Forsgren, C., Tulluppsyningsman.

Forsgren, Emil, Kapten.

Forsgren, Signe, Kamrer.

Fällman, Joh., Agent.

Gezelius, J., v. Kommissionslandtmätare.

Glas, H., Skollärare.

Grafström, S. Johansson, Bankkassör.

Grahn, A., Handelsbokhållare.

Gl#nö Fr., Rådman och v. Konsul, R.

Grahn, Leop., Major, R. S. O.

Granlund, S., Redaktör.

Grubbström, I., Kapten.

Hanson, J., Guldsmed.

stad :

Helleberg, Hj., Bankkassör.

Hellström, A. M., f. d. Ofverjägmästare,
R. W. 0.

Hellström, G., Löjtnant.

Hellström, T., Forstmästare.

Henriksson, J. A., Kommissionär.

Hjort, K., Kollega.

Hollstén, G. Nettelbladt, Underlöjtnant.

Huldt, Hj., Löjtnant.

Hultman, A., Handlande.

Häggbom, N. E., Kamrer.

Häggström, A., Kopparslagare.

Härdelin, R., Flottchef.

Höglander, J. M., Fabrikör.

Jakobsson, G. A., Gårdsägare.

Janze, P., Handlande.

Johansson, J., Garfverifabrikör.

Johanson, S. J., Ingeniör.

Karsten, R. H., Rådman, R. W. 0.

Kempff, S., Landtbruksingeniör.

Kindblom, S., Apotekare.

Lagerquist, B., v. Kommissionslandtm.

von der Lanken, C. E. R., Underlojtnant.

Landgren, A. H., Stadsfiskal.

Landsberg, C. H., Länsträdgårdsmästare.

Lewenhagen, J., Stadsläkare.

Lidblom, K., Afvittringslandtmitare.

Lindahl, E. G., Adjunkt.

Lindahl, I. A., Kommissionslandtmiitare.

Lindberg, A., Notarie.

Lindberg, 0., Bokhållare.

Lindberg, 0., Urfabrikör.

Linder, H. R., Kommissionslandtmätare.

Linder, J. E., Kommissionslandtmätare.

Lindforss, A., Banktjänsteman.

Lindström, G., Löjtnant.

Lundberg, J. A., Stadsfogde.

Lundgren, A., Boktryckerifaktor.

Lundmark, C. E., Handlande.

Lundmark, H. P., Handlande.

Lundmark, P. A., Handlande.

Lundqvist, 0., Adjunkt.

Löf, G., Stadskassor.

Löwenhielm, C. F., Forstmästare.

Löwenhielm, G. A., Ofverste, Kammar—
herre, F. S. .0. 2a 'kl, K._ D. D. 0.
d:a gr. K. Bad: / %. Löäw. 0. 2:4 kl.,
K. Meckl.—Schw. Grip—O. 2:a kl., R. Pr.
R. 0. 0O, 83:e kl.

Mannerstedt, W., Major, R. S. O.

Modin, H., Forstmästare.

Myhrman, C. R., Trafikinspektör, R. W. O.

Mångberg, E. 0., Bankkamrer, R. W. O.
Mörtsell, M., v. Kommissionslandtmiitare.
Nzeslund, 0., Disponent.

Nettelbladt, A. F., Landträntmästare.]
Norberg, S. F., Kommissionslandtmitare.
Norlander, Gust., Adjunkt.