OCR Output

se Q +e

Burtriisk socken:

Bergner, H., Agronom, Gammelbyn.

Bergner, P., Handlande, (Gammelbyn.

Bergmark, Signar, Handlande, Burträsk.

Bernstam, N., Apotekare, Burträsk.

Boström, N. Riksdagsman, R. W. O,,
Bodbyn.

Forsberg, C., Doktor, Burträsk.

Hallgren, N. H. F., Kronolänsman, Gam—
melbyn.

Hedman, E. J., Kommissionslandtmätare,
Andersfors.

Klockhoff, M., Inspektor, Qvarnbyn. :
Källström, P. 0., Kyrkoherde, Gammelbyn.
Lundholm, Fr., Kantor, Gammelbyn.
Lundström, A., Handlande, Qvarnbyn.
Löfroth, J., Fjerdingsman, Gammelbyn.
Nordstedt, 0., Handlande, Qvarnbyn.
Sundelin, S. N., Komminister, Åbyn.
Wallmark, J. F., Kyrkoviird, Bodbyn.
Akerstedt, H., Häradshöfding, Abyn.

Skellefteå socken:

Alm, K. E., Hemmansägare, Sörböle.
Andersson, N. A., Hemmansäg., Sunnanå.
Andersson, Jon., Nämndeman, Tjern.
Berglund, Jonas, Hemmansäg., Klutmark.
Brännström, J. A., Skiftesgodeman, Skråm—
träsk.
Carlsson, P. A., Handlande, Svanström.
Carlsson, C., Hemmansägare, Stenbacka.
Carlsson, J., Handlande, Kåge.
Degerstedt, A. 0., Hemmansägare, De—
gerbyn.
Ericson, A., Komminister, Kyrkobordet.
Eriksson, P. E., Hemmansägare, Bäck.
Fahlgren, N. R., Hemmansäg., Sörböle.
Fahlgren, L. P., Hemmansäg., Ersmark.
Fahlgren, Jonas, Hemmansägare, Rag—
valdsträsk.
Granberg, J., Hemmansägare,
Grönlund, Carl, Hemmansägare, Kåge.
Gustafsson, G., Hemmansägare, Medle.
Hedlund, J. A., Hemmansägare, Bureå.
Hellström, A., Jägmästare, Bureå.
Hellström, F. W., Inspektor, Nyhamn.
Huss, C. H., Löjtnant, Sunnanå.
Holmstedt, E. M., Smed, Brännan.
Holmström, M., Hemmansäg., Bergsbyn.
Hällgren, G., Hemmansägare, Innervik.
Johansson, Mik., Kronojägare, Stämnings—
gården.
Johansson—Wikman,
Boviken.
Jakobsson-Åman, J., Hemmansägare, In—
nervik.
Klingstedt, E., Orgelfabrikör,; Medle.
Kågström, J. Sågställare, Kåge.
Larsson—Furberg, A., Hemmansägare, De—
gerbyn.
Lindberg, J., Kustuppsyningsman, Brän—
nan.
Lindholm, J., Inspektor, Kåge.
Lindström, K., Gästgifvare, Inre Ursvik.

A., Hemmansägare,

Lindholm, J., Hemmansägare, Bureå.

Lundström, A., Hemmansägare, Lund.

Markgren, Komminister, Kyrko—
bordet.

Marklund, H. 0., Hemmansäg., Gärdsmark.

Marklund, Nils, Hemmansäg., Svanfors.

Nilsson, J. A., Hemmansäg., Karlgård.

Nilsson, Hugo, Disponent, Kåge.

Nordstrom, C. E., Disponent, Bureå.

Nordlund, J., Hemmansägare, Sörböle.

Nirdlund, K. O., Garfvare, Bureå.

Nyblad, I. 0., Häradsskrifvare, R. W. O.,
Brännan.

Nystrom, J., Hemmansäg., Skråmträsk.

Persson, 0., Hemmansägare, Kusmark.

Pettersson, J., Hemmansäg., Hedensbyn.

Pettersson, J. A., Hemmansägare, Yttre
Ursvik.

Regnell, A., Kassör, Kåge.

Sandström, L. E. Ångbåtsförare, Inre
Ursvik.

Stenlund, E., Nämndeman, Bölesvik.

Stenman, N., Hemmansäg., Ragvaldsträsk.

Stenberg, K., Hemmansägare, Lund.

Stenberg, J. U., Nämndeman, Stämnings—
gården.

Strandberg, J. V., Hemmansägare, Gum—
mark.

Sundberg, G., Possessionat, Tarsnäs.

Södergren, P. W., Inspektor, Bodan.

Strömberg, 0. R., Hemmansägare, Stäm—
ningsgården.

Söderberg, J., Hemmansägare, Myckle.

Westerlund, K. E., Inspektor, Klemensnäs.

Wikström, J. A., Hemmansigare, Yttre
Ursvik.

Wiksten, G., Hemmansäg., Skramtrisk.
Zimdahl, P., Kantor, Brännan.

Åberg, C. Th., Kontraktsprost, Kyrko—
bordet.