OCR Output

—«/

Ledamöter:

Herr Lars Kjellén, Föreståndare för Yttertafle landtbruksskola,
h. MW.._O., L. K.. L. A: ‘

Herr Johan Broman, Kronolänsman.

Herr H. R. Linder, Kommissionslandtmätare.

Herr H. J. Norrman, Förste landtmätare.

Herr F. O. Sjöström, Kommissionslandtmätare.

Herr Per Sandstrom, Skiftesgodeman.

Suppleanter :

Herr A. M. Hellström, f. d. Öfverjägmästare, R. W. O.
Herr Aug. Lundberg, Skiftesgodeman.

Agrikulturkemist :
Herr C. N. Pahl, Lektor vid Umeå högre allmänna läroverk, Fil. D:r.

Länsagronom :
Herr Axel Bosin.
Länsmejerist:
Herr Edvin Westerlund.
Dikningsförman :

Herr Nils Persson.
Liinstridgardsmiistare:

Herr C. H. Landsberg, adr.: Umeå.
Herr Emil Söderling, adr.: Skellefteå.

Föreståndare för länets slöjdskola:
Herr P. A. Astrom.

Kringresande slöjdundervisare:
Herr Th. Eklof.

Arbetande

Nordmalings socken:

Abramsson, E. A., Godeman, Grismyr. |Bergstrom, J., Rättare, Sörbyn. >
Almgren, A. G. L., Apotekare, Lefvar. | Björklund, Joh., Skiftesgodem., Brevik. _
Andersson, Vikt., Hemmanseg., Långed. | Blomqvist, S., e. Jägmästare, Olofsfors.