OCR Output

Forteckning

pa
Westerbottens lans Kongl. Hushall—
ningssällskaps ledamöter.

Hedersledamot:

Herr Jesper Crusebjörn, Statsråd och chef for K. Landtforsvars—
departementet, Landshöfding i Westerbottens län, Generalmajor, L. R. II
.. K. 8. 0. 1:3 kl, K. N. 0. 1:a kl, R. O. J. Kr. O. S:e kl., L. K.
1; A.. L. K. K. A.

Ordförande :

Herr Axel Asker, t. f. Landshofding i Westerbottens län, Lands—
sekreterare i Wärmlands lin, L. R. L. K., K. N. O. 2:a kl.

vice Ordforande:

Herr Ludvig Schöning, Ofverste, K. S. O. 2:a kl., K. N. O. 2:a kl.

Sekreterare :

Herr Erik Olof Mångberg, Bankkamrerare, R. W. O.
Skattmästare :
Herr Olof Theodor Bergström, Häradsskritvare, R. W. O.
Forvaltningsutskottet.

Ordforande, vice Ordforande, Sekreterare och Skattmiistare:

desamma som i Hushållningssällskapet.