OCR Output

61 —

Premieringsnämndens resor hafva tagit en tid af 57 dagar, och har
den vägsträcka, som derunder tillryggalagts, utgjort efter häst 122,4 ny—
mil samt med roddare och bärare 35,9 nymil. Som premieringsplatserna
4& hela denna sträcka äro blott 20, är det tydligt, att resekostnaderna
för premieringsnämnden utgor allt för stor del af hela kostnaden för
premieringen, medan dock stora områden ligga oberorda af densamma,
och torde det derför blifva en nödvändighet, att flere premieringsplatser
upptagas i första hand inom de vidsträckta lappmarkssocknarne, der in—
tresset för premieringarne visat sig vara storst, en förändring, som på
samma gång den i väsentlig min skulle forhoja premieringarnes nytta,
i blott ringa mån skulle föröka omkostnaderna för de samma. För dy—
lik okning i premieringsplatsernas antal hafva ock uttalat sig herr öfverdi—
rektor von Feilitzen och herr statsagronom Ekelund, hvilka varit pre—
mieringsnämnden följaktiga på en del af sommarens resor.

Den af förvaltningsutskottet i år medgifna forindringen af nötbo—
skapspremieringens stadgar så till vida att obegränsadt antal priser kun—
nat utdelas & hvarje premieringsplats har klart nog visat sig vara sär—
deles fordelaktig, utan att derigenom priserna i medeltal for hvarje pre—
mieringsplats blifvit högre detta än föregående år.

Under årets premieringar hafva varit anmälda till täflan 906 djur,
af hvilka kunnat prisbelonas 38 handjur och 687 hondjur.

Följande tabell utgör ett sammandrag af prislistorna vid årets pre—
mieringar.