OCR Output

o BJ _

COs eee em

Förrättningens beskaffenhet.

Biträdt linsagronomen med uppvägning af gödselämnen för fältförsök.

Länsagronomen foljaktig och behjelplig vid anordnande af fältförsök
vid Salomonsbesök, Umeå socken.

Samma sysselsättning i Lafsjö, Dorotea.

Lemnat råd vid en myras afdikning m. m.

Råd vid ett afloppsdike och odlingsföretag.

Afvägt och utstakat 2:ne diken å frostförande mossmarker.

Afvägt och utstakat ett större dikningsföretag.

Utfört en mindre afvägning och lemnat råd vid flere förbättringar an—
gående dikning.

Lemnat råd och upplysningar om bättre dikning af den gamla åkern
samt deras nya odlingsföretag.

Lemnat råd vid dikning och odling.

Afvägning och utstakning af diken å så väl frostförande mossmarker
som odlingsland.

Lemnat råd och upplysningar om diken, der de behofvas samt
tickdikens läggning.

Afvägning och utstakning för sjösänkning jemte många andra råd vid
diknings— och odlingsarbeten. Resultatet af träskets sänkning anses
blifva rikare foderskördar, hvarjemte kringliggande odlingar, som lida
af vatten, blifva afhjelpta.

Råd vid utdikning af en större odlingsmyra samt flera förbättringar
af deras usla afloppsdiken.

Tre afvägningar för att finna bästa afloppet på deras jemna och
horizontella myrodling.

En mindre afvägning jemte råd vid dikning.

Lemnat råd för utvidgning och fördjupning af:ett gammalt aflopps—
dike, som sträcker sig genom mångas egor och är till stor skada
för deras åkrar.

Afvägning och utstakning af odlingsplan på en påbörjad myrodling m. m.

Lemnat råd både för öppna dikens anläggning samt, der tegarne voro
för breda, anläggning af ett tickdike i dess midt, samt anvisat huru
det skulle läggas.

2 mindre afvägningar samt förbättring af afloppsdiken jemte anliigg—
ning af ett täckdike i trädgården.

Lemnat råd hvar det behöfs och hur det skall dikas, både öppna och
täckta diken.

Afvägning och utstakning af ett afloppsdike på en myrodling jemte
odlingsplan.

Blef beordrad att leda arbetet med täckdikning och planering af den
nya begrafningsplatsen.