OCR Output

Es BJ ...

Transport 22 119 st. 710
Ofver—Rödå 8 kor, 2 kalfvar, 2 får % > % 35
Y tter—Rödå 1 oxe, 1 svin, 3 kalfvar, 2

får 80
Osterselet Ingenting —
Wännfors 2 kor, 1 får, 1 kalt 4 ; 35
Spöland 1 ko,. 2 svin, 1 får. 1 kalf 5 ,. 40
Westerhiske 1 kviga 1 ; 10
Summa byar 28 Summa slaktade djur 143 st. S:aåskådare 910

Af ofvanstående tabell synes, att intresset for de nya slaktmeto—
derna varit mycket stort utom i tvenne byar, Brännan i Degerfors och
Osterselet i Wiinnis socken, der inga slaktdjur anskaffats.

Slaktaren Holmgren omnämner i sin berättelse, att han nästan of—
verallt varit tvungen att försöka utrota allmänhetens farhåga, att blodet
ej skulle kunna lika fullständigt aftappas från ett kreatur, som är full—
ständigt bedofvadt, hvilken farhåga dock är alldeles ogrundad.

Djurskyddsforeningens styrelse anser sig bora uttrycka sin tack—
samhet for det storartade och nyttiga arbete, som Holmgren äfven detta
år på dess anhållan utfört, och hoppas, att han ej måtte tröttna vid
denna alls icke behagliga undervisning.

Kostnaderna for slaktkursen detta år, postporton och annonser in—
beräknade, belöper sig till 247 (tvåhundrafyrtiosju) kronor 9 öre.

Umeå den 26 November 1900.
C. N. Pahl.

(Bil. D.

Dikningsförmannens tjensteberättelse 1900.

'Till Westerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsamt aflägga berättelse öfver min verksamhet
som dikningsförman innevarande sommar. Tillträdde tjensten den 29

Maj.