OCR Output

— 5Y 2

verkställdes af undertecknad slojdalstrens nedpackning, hvartill äfven
lämplig låda gjordes, fore min afresa derifran.

Säfvar den 31 December 1900.

Vördsammast

Th. Eklöf.

(Bil. H).

Redogorelso for djurskyddsforeningens slaktkurs inow
Wännäs, Degerfors, Lycksele och lands—
församling år 1900.

i närvaro af fol—

I nedannämnda byar slaktades foljande kreatur _ jande antal åskå—
dare —— omkring
Brännland 1 ko; 1 far, 1 kalf 3 st, 40
Brattby 1 ko. 1 får,. 1 .kalf $ is 25
Brån 1 oxe, 1 svin, 4 kalfvar, 1 får 7. ,, 35
Wännäs 4 får, 2 kalfvar, 1 oxe, 1 ko 8 .,, 40
Stennäs 5 får, . 1 kalf 6 :; 15
Nilsland 1 kviga, 1 kalf 2+ is 10
Jemtebole 6 får 6 > 15
Tväråbäck 1. ko, 1 kviga, 2 får L‘ — 15
Brännan Ingenting —
Tvärålund 1 ko, 2 kvigor, 2 får, 1 svin. 6.; 50
Helsingborg 1 ko, 1 oxe, 4 tar 6 s 60
Näsland 2 kor, 2 far, 1 hist 8:.% 60
Tegsnäset 2: kor, 2 får, 1 kalf D .; 50
Granön 1 ko, 1; svin, 5 får 3 ss 55
Lillsele 1 ko i 1: ; 15
Lycksele 1 ko, 2 histar, 1 får 30
Ekorrträsk 1 ko, 1 får 2 iss 40
Ekorrsele 4 kor, 3 getter, 2 kalfvar _9 ,, 30
Stenträsk 1 ko, 5. far 6 —.. 10
Strycksele 2 kor, 2 kvigor, 1 oxe, 4 får,
4 kalfvar $ i 35
Hjuken 2 kor, 2 kvigor,1 svin,2 kalfvar 7 ,, 25
Degerfors 1 ko, 1 oxe, 1 svin, 4 får,
2 kalfvar 93 55

Transport _ _ 22 119 st. 710