OCR Output

$h / an

I Löfångers kyrkostad har undervisats höstterminen oafbrutet fran
15 Sept.—15 Dec.

Å förenämnda platser har undervisning meddelats åt:

i Jörns kyrkostad 16, i Myrheden 10, i Ullbergsträsk 15 och i
Löfånger 12, tillsammans 53 folkskolegossar, och har öfningstiden å de
olika stationerna varit:

i Jörns kyrkostad mellan kl. 3—4 e. m. 4 dagar i veckan,

i Myrheden mellan kl. 1i e. m. fredagar och lordagar den
ena och lordagar den andra veckan från terminens början till den 17
April,

i Ullbergsträsk från den 18 April—6 Juni alla dagar kl.
c. m. med undantag lördagar, då undervisning lemnats mellan kl. 8 —12
f. m. och 1—5 e. m., samt

i Löfångers kyrkostad, der öfningstiden pågått alla dagar under termi—
nen mellan kl. 3—5 e. m., undantagandes lördagar.

Skolan har sålunda under min ledning under året varit i verksamhet:
inom Jörns socken, vårterminen 22, och inom Löfångers socken höstter—
minen 13, tillsammans 35 veckor för folkskolans barn. Förutom ofvan—
nämnda undervisningstider har undervisning äfven meddelats åt 11 äldre
elever i träsnideri, nemligen i Ullbergsträsk, Jörn och Löfånger. 14 re—
sor mellan Jörn och Myrheden fram och åter, dels efter häst mellan
Jörns kyrkoby och jernvägsstationen, dels med jernväg mellan sistnämnda
station och Myrheden, har äfven gjorts utom ofvan angifne tider för un—
dervisning och ordinarie resor ej inräknade.

I under året besökta slöjdskolorna hafva verktyg och redskap va—
rit af foljande beskaffenhet, nemligen :

i Jörns kyrkoby: i mycket godt skick och slöjdvirke i tillräcklig
mängd;

i Myrheden: verktygen dåligt skotta och knapphiindigt med limp—
ligt virke;

i Ullbergstrisk: verktygen mycket vanvårdade, kunde på inga vil—
kor användas förrän grundlig justering å desamma verkställts; slöjdvirke
af furu i tillräcklig mängd, men af björk saknades, men på begäran an—
skaffades det nödvändigaste; och

i Löfångers kyrkostad: verktygen i godt skick, slöjdvirke af såväl
furu som af bjork fanns tillräckligt.

På anmodan af kyrkoherde Elfgren har jag inom Löfångers socken
besokt Webomarks och Kräkångers slojdskolor for att inventera verk—
tygsuppsättningen i den forra och från den senare afhemta befintliga
verktyg, emedan densamma måste indragas i brist på lämplig lärare. I
ofvannämnda fem slöjdskolor, som jag under året besökt, hafva verktygen
ökats, så att inom Jörns socken, i Jörns kyrkoby, Myrheden och Ull—
bergstrisk finnes full uppsättning för 10 gossar i hvardera skolan samt
äfvenledes i Löfångers kyrkoby för 12 och i Webomark for 13 gossar.

Under min vistelse i Ullbergstrisk tillverkades af eleverna de
slöjdalster, som nämnda skola representerade på länets utställning och