OCR Output

%
>2 $3 .s

Profven å foderhafre hafva undersokts endast på renhet för We—
sterbottens Import Aktiebolags räkning och for K. J. Bjorkman i
Hällnäs.

Af de 25 profven å utsäde voro 9 anmälda för utställningen i
Umceå detta år. De undersokta profven & finnhafre hafva visat ovanligt
lag grobarhet.

Resultaten af undersokningarne å uisädesfrö hafva i särskild skrif—
velse meddelats Förvaltningsutskottet och i tidningarne offentliggjorts.

Umeå den 31 December 1900.
C. N..Panl.

(Bil. G).
Kringresande slöjdundervisarens årsberättelse f ör år 1900.
Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskap, Umcå.

Får härmed vordsammast afgifva redogörelse öfver slojdundervis—
ningen under min ledning för år 1900.

Enligt forvaltningsutskottets order skulle min verksamhet vara:

inom Jörns socken, vårterminen eller tiden från 15 Jan.——15 Juni,

och inom Löfångers församling höstterminen från 15 Sept.—15 Dec.

Med anledning häraf, afreste jag den 9 Januari till Jörn, besokte
kyrkoherden Walter, hvilken upplyste att skolradet beslutit min tjenst—
göring skulle förläggas de två första månaderna från 10 Jan—10 Mars
till Myrheden, från 10 Mars——10 April till Jörns kyrkostad och från 10
April—15 Juni till Ullbergsträsk.

Sedan jag erhållit del af skolrådets beslut, reste jag följande dag till Myr—
heden för att derstädes börja min undervisning, men fann vid min ankomst dit
ingen lokal tillgänglig för slöjdskolan andra tider än fredagar och lorda—
gar den ena veckan och den andra endast lördagar, hvarföre jag genast
reste tillbaka till Jörn för att rådgöra med kyrkoherden, som foreslog,
att jag skulle tjenstgöra i Myrheden och resa dit de dagar lokalen var
tillginglig, och öfriga dagar till den 17 April meddela undervisning i
Jörns kyrkoby samt i Ullbergstrisk från den 18 April—11 Juni och
återstående dagarne af terminen i Jörns kyrkostad för att iordningställa
och polera en mängd verktyg och redskap, som rekvirerats för slöjdsko—
lornå i Jorn, Myrheden och Ullbergsträsk, hvilket förslag blifvit verk—
stäldt.