OCR Output

= 44 —

Den 27, 28 September besöktes Långvikens by. Hos handlanden
J. Gustafsson företogs beskäringar af träd och buskar, planterades 50 st.
perenna växter, öfriga höstarbeten utfördes.

Åt hemmansegarne J. Lundberg och N. Karlsson utfordes trädgårds—
ritningar och hemförskrefvos växter.

Den 1—2 Oktober besoktes fanjunkaren B. J. Ulfhjelm i Lund;
dervid omplanterades och forflyttades en del syrener och andra buskar,
beskäring och rasering af gamla utvuxna birbuskar utfördes.

Den 3—4 Oktober besöktes hemmansegaren O. Lundstrom, Lund,
der beskäring af träd och buskar utfördes, samt ritning till tradgårdsan—

läggning.
Den 5 Oktober företogs häckklippning och trädbeskäring åt kyrko—
viirden Anton Lundstrom, Lund, hvarjemte ritning till trädgård utfördes.

Den 6—8 Oktober besöktes kontraktsprosten C. Th. Aberg, der—
vid en ganska stor gallring företogs i gamla trädgården, en ny plan for
köksträdgård bestämdes; till densamma skall ritning under vintern ut—
föras.

Den 9 Oktober besöktes hemmansegaren A. F. Andersson, Sunnanå,
der beskäring af träd och buskar utfördes.

Den 10—11 Oktober utfördes trädbeskäringar, delning och omflytt—
ning af en del bärbuskar hos A. Lindgren, Dyringe.

Den 12 Oktober besöktes faktor E. Andersson, Prestbordet. Klipp—
ning af häckar och beskäringar utfördes.

Den 13 Oktober omflyttades 20 st. syrener hos postiljon A. Back—
man, Gamla staden, samt upptogos en del gångar.

Den 15—18 Oktober utfördes ganska stora ändringar hos verks—
egaren J. Markstedt, Nordanå, beskäringar af träd och buskar utfördes,
upptagnmg af gångar samt planeringar verkställdes.

Den 19—20 Oktober utfördes häckklippning och trädbeskäringar
åt handlande G. Jonsson, Skellefteå stad.

Den 21—22 Oktober besöktes källarmästaren C. Andersson, dervid
forekom gallringar samt beskiiringar, planering och djupgräfning.

Den 23 Oktober besoktes hemmansegaren H. Hultin, Bergsbyn,
dervid diverse ändringar utfördes i dervarande planteringar, beskäringar
samt rasering af gamla bärbuskar utfördes; växter hemforskrefvos.

Från den 24 Oktober till och med den 11 November betjenades
följande rekvirenter i Ursviken: kapten H. C. Klockhoff, postiljon C.
M. Carlsson, notarien F. H. Falck, tullvaktmästaren G. Wallman, fak—
tor J. A. Hällström, ingeniör C. J. Pettersson, stufvaren C. L. Lind—
strom, inspektor B. Westerlund, kapten L. E. Sandstrom, kapten P. A.
Bergstedt, maskinisten C. Marklund, gjutmästaren B. Bostrom, tullvakt—
mästaren O. Nordstedt. Dervid utfördes ritningar och förslag till an—
läggningar, hemförskrefvos växter för plantering nästa vår samt gjordes ett
ganska storartadt förberedande hos de flesta af omskrifna rekvirenter.

Den 12 t. o. m. den 16 November betjenades disponenten H. Nils—
son, Kåge, dervid beskäringar och häckklippning utfordes samt gödsla—
des och omgräfdes gräsmattor..