OCR Output

— 48 —2

ITnom Stensele socken :

Den 25 Juni planterades hos kyrkoherden C. F. Lestadius 3 frukt—
träd, 10 prydnadsbuskar, 10 perenna växter, 2 torfvor gräslök, 2 strängar
pepparrot, 1 parktrad 5 rabarber.

Den 26, 27. 28 ordnades på kyrkogården i Stensele, hvarvid plan—
terades 500 häckväxter, 20 parkträd, 10 prydnadsbuskar.

Den 29—30 Juni planterades åt hemmansegaren J. Persson 35
prydnadsbuskar, 5 parkträd, 600 häckväxter, 25 buskar från skogen,
gångar upptogos, sådd af gräs— och blomsterfrö utfördes.

en 2—3 Juli planterades åt kyrkovärden A. Stenvall 400 häck—
växter, 10 bärbuskar, 20 prydnadsbuskar, 8 parkträd samt en del hägg
och rönn från skogen.

Den 4—5 Juli planterades åt gästgifvaren P. A. Rådström 300
häckväxter, 20 bärbuskar, 60 prydnadsbuskar, 10 parktrid samt 40 hägg—
och rönnbuskar från skogen.

Den 6—7 Juli planterades åt kommissarien G. Lindahl 10 park—
träd, 6 bärbuskar, 100 smultron, 30 prydnadsbuskar, 200 häckväxter
samt 2 fruktträd.

Den 9 Juli planterades åt handlanden J. E. Sjöberg 5 parkträd, 10
prydnadsbuskar, 10 bärbuskar.

Tomt uppmättes för ritnings utförande till skolträdgård i Stensele.

Inom Sorsele socken :

Den 17—18 Juli planterades åt kyrkoherden Erik Svensson 10 st.
björkar, 20 rönnar och hägg från skogen, gångar upptogos samt planerades
gräsmattor.

Den 19 Juli planterades hos gästgifvaren N. O. Renman några
björkar i stället för i en dervarande allé utdöda sådana.

Hos kommissarien J. G. Lindberg kompletterades med iplanteringar
dervarande anliiggning.

Hos gästgifvaren Konrad Hansson, Holmfors, planterades 10 pryd—
nadsbuskar, 15 bärbuskar, 2 parkträd.

at hemmansegaren E. Wiinstedt, Wiinniis, planterades 10 prydnads—
buskar, 15 bärbuskar.

Åt fröken Nanny Bjuhr, Malå, planterades 150 häckväxter, 10 pryd—
nadsbuskar, 20 bärbuskar.

Inom Skellefteå socken :

Tjenstgoringen började den 1 September å Skellefteå nya begraf—
ningsplats och fortsattes den 3, 4, 5, 6 och 7. Gångar utstakades och
upptogos, förberedande arbeten för plantering utfördes, växter hemför—
skrefvos och jordslogos. $

Den 10 September besoktes Krångfors, der häckklippning utfördes
samt andra höstarbeten verkstäldes; delades och planterades 18 stycken
bärbuskar.