OCR Output

l

Inom Lycksele socken :

Tjenstgöringen började vid skolan den 28 Maj och fortsattes den
29, 30, 31, hvarunder planterades 50 parkträd, 700 häckväxter, 100 pryd—
nadsbuskar och såddes gräs— och blomsterfro. Det område, som var af—
sedt till köksträdgård, kunde nu ej ordnas, emedan det var grisvall och
först måste bearbetas.

Den 1, 2 Juni planterades på kyrkogården 50 st. parkträd, 25 pryd—
nadsbuskar, planering af en del kvarter samt sådd af gräströ.

Åt jägmästaren A. F. Berselius, handlandena Strandberg och F.
Hamrin samt gårdsegaren J. Söderlund ordnades grafplatser och plante—
rades

Den 5—6 Juni ordnades den s. k. Finnbacken, der planering, torf—
sättning af en del sluttningar m. m. utfördes. En allé, bestående af 48
st. stamträd, planterades, det öfriga ordnades i parkstil hvarvid plantera—
des 54 prydnadsbuskar, 25 fristående parkträd, 50 st. bersåväxter, sådd
af gräsfrö.

Den 7 Juni planterades vid sjukstugan 10 st. bärbuskar, 10 st.
prydnadsbuskar, sådd af gräs— och blomsterfrö.

Den 8 Juni planterades hos predikanten J. Tegström 150 häckväx—
ter, 10 prydnadsbuskar, 7 parkträd, 20 st. bärbuskar.

Den 9—11 Juni planterades hos kyrkoherden A. Th. Frykholm
250 hiickviixter, 10 st. prydnadsbuskar, 2 fruktträd.

Den 12 Juni planterades hos handlanden J. E. Strandberg 30 bär—
buskar, 3 frukttrid, 2 parktrid, 100 häckväxter, sådd af gräsfrö.

Den 13—14 Juni planterades hos kronofogden N. Kruse 10 park—
träd, 200 häckväxter, 15 prydnadsbuskar, 50 hallon, 100 smultron samt
50 perenna växter; sådd af gräsfrö och öfriga arbeten för anläggningens
kompletterande utfordes.

Den 15—17 Juni planterades hos inspektor G. Glas 55 prydnads—
buskar, 23 parktrid, 2 frukttrid, 250 häckväxter, 15 bärbuskar, 25 hallon,
300 smultron, 2 rabarber, 3 gräslök— och 5 pepparrotsträngar, sådd af gräs—
frö samt sådd i köksträdgården.

Hos jägmästaren Axel Egerstrom planterades 30 stycken prydnads—
buskar.

Den 18 Juni besoktes inspektor O. Abramsson; der planterades
50 humla, 25 parktrid, 50 prydnadsbuskar, 100 smultronplantor.

Den 19—20 Juni planterades hos inspektor J. F. Olsson i Bratt—
fors 155 prydnadsbuskar, 32 bärbuskar, 50 hallon, 300 smultron, 55 park—
träd, 800 häckväxter, gräsmattor planerades och såddes samt sådd i
köksträdgården.

Den 21 Juni planterades hos gästgifvaren R. Nygren, Umgransele,
5 bärbuskar, 100 häckväxter, 5 prydnadsbuskar, 15 parkträd från skogen.

Den 22 Juni planterades hos gästgifvaren Mattias Mattson, Bäck—
näs, 200 häckväxter, 3 parkträd, 10 prydnadsbuskar, 20 bärbuskar samt
en del träd och buskar från skogen.

Den 23 Juni planterades hos gästgifvaren A. Persson, Vestervik,
200 häckväxter, 15 prydnadsbuskar, 10 bärbuskar, 4 parkträd, 30 rönn—
buskar från skogen till berså. i