OCR Output

— 46 —

A tjenstens vägnar har jag under år 1900 tillryggalagt en väglängd
af 155,6 nymil.

Skörden af trädgårdsalster har varit medelmittig och på en del
ställen god, af smultron och jordgubbar riklig, ärter ledo stor skada af
frost i början af September, äfvenså totalt förstördes då alla blomster—
planteringar.

Intresset för köks—, bär— och prydnadsplanteringar synes vara i till—
tagande, men råder hos mången brist på företagsamhet att i rätt tid in—
lemna ansökan om biträde.

Med afseende på vården af för länge sedan gjorda planteringar är
åtskilligt att önska den vore bättre, ty mångenstädes är trädgården den mest
våärdslösade plats vid gården. Detta är sorgligt att se, men beror i flesta
fall derpå, att trädgårdens egare trott sig göra skada åt planterade träd
om han från dem afliigsnade uppyuxet ogräs. Med detta vill jag ej för—
tiga, att hos åtskilliga personer äro planteringarna väl underhållna.

Umeå i December 1900.
Vördsammast

J. L. Jonsson.

(Bil. E).

Länsträdgårdsmästarens i norra distriktet tjenste—
berättelse för år 1900.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Vördsamt afgifves följande berättelse öfver min verksamhet som
länsträdgårdsmästare inom norra distriktet, dervid foljande förrittningar
förekommit.