OCR Output

B nn

Den 12, 13 Oktober hos inspektor Wall i Dalkarlså utfördes be—
skäring af träd och buskar, en del föråldrade och undertryckta träd to—
gos bort, en granhäck klipptes. Förslagsvis framhölls det bättre i att
omlägga hela den nuvarande trädgården till park och vid sidan om denna
förlägga den nu starkt beskuggade köksträdgården.

Den 15, 16, 17 Oktober hos inspektor J. Johansson i Säfvar full—
bordades en i våras påbörjad anläggning och planterades 11 frukträd, 16
parkträd, 58 prydnadsbuskar, 300 häckväxter, 70 barbuskar, 12 matra—
barber. Den gamla parken undergick en större förändring, i det att en
del gångar lades igen och nya, mera ändamålsenliga, togos upp, gallring
. och beskäringsarbeten utfördes, gräsplaner bereddes och såddes, råd och
upplysningar om nödiga höstarbeten i köksträdgården meddelades.

Kyrkogården besöktes och foreslogs plantering af björkar i stället
för de å platsen misslyckade poppelplanteringarna.

Den 18 Oktober vid folkskolan i Säfvar beskuros träd och buskar.
Resan fortsattes till Robertsfors bruk.

Den 19, 20 Oktober beskuros träd och buskar vid ofvanniimnda
ställe, häckar klipptes, råd och upplysningar meddelades.

~ Den 21 Oktober gjordes uppmätningar af tomtområde for parkan—
läggning hos handlanden G. W. Andersson, ritning med planteringsforslag
uppgjordes och växter rekvirerades.

Den 22 Oktober hos faktor O. Gren utstakades en trädgårdsanlägg—
ning, växter rekvirerades. — Öfriga vid bruket pågående arbeten fortsattes.

Den 24 Oktober hos länsagronomen A. Bosin i Umeå djupgräfdes,
. gödslades, bereddes och såddes gräsplaner.

Den 26, 27 Oktober hos kyrkoherden A. J. Rothén i Degerfors be—
skuros träd och buskar, foraldrade och undertryckta träd togos bort, en
berså utstakades.

Hos ingenior Snellman i Renfors gjordes uppmiitningar for omliigg—
ning och utvidgning af redan befintliga planteringar. Ritning och plan—
teringsforslag ha sednare blifvit uppgjorda.

Hos inspektor Astrom i Renfors ha ritning och planteringsförslag
blifvit uppgjorda.

Den 29 Oktober hos vattenfabrikanten Levin å Teg meddelades
råd och upplysningar för utförande af förberedande arbeten vid påtänkt
trädgårdsanläggning.

Den 30 Oktober hos hemmansegaren Astrom i Brännland utfördes
beskäringsarbeten, en del af gamla köksträdgården förändrades till pryd—
nadsträdgård och växter rekvirerades.

Följande antal träd och buskar, perenna växter, matrabarber och
smultron hafva genom min forsorg under året inom de besökta sock—
narna hos skilda personer blifvit planterade: 553 parkträd, 1,057 pryd—
nadsbuskar, 60 frukttrid, 726 bärbuskar, 2,160 häckväxter, 285 perenna

växter, 200 smultron, f)6 matrabarber eller tillsammans 5,075 stycken.

Under samma tid ha genom mig till skilda stillen inom distriktet
hemförskrifvits 257 parkträd, 680 prydnadsbuskar, 27 fruktträd, 488 bär—
buskar, 600 häckväxter, 13 perenna växter, 40 matrabarber eller tillsam—
mans 2,205 st. 8 ritningar till trädgårdsanläggningar hafva blifvit uppgjorda.