OCR Output

>> 44 —

bärbuskar beskuros och omplanterades, en äldre hallonplantering uppgräf—
des och sedan jorden blifvit rengjord, djupgräfd och gödslad, omplante—
rades densamma, smultronland iordninggjordes och omplanterades 100 st.,
7 parktrid planterades.

Den 1 Oktober uppgjordes ritning till trädgårdsanläggning åt hem—
mansegaren P. A. Almroth i Wiännäs by, växter rekvirerades enligt upp—
satt planteringsförslag. _Resan fortsattes till Tafvelsjö skola.

Den 2 Oktober gjordes uppmätning af tomtområdena för skolträd—
gård och begrafningsplats vid Tafvelsjö kyrka. Ritning uppgjordes och
gångar utstakades.

Den 3 Oktober efter afslutade arbeten i Tafvelsjö, fortsattes resan
till Backen.

Den 4, 5 Oktober utstakades och upptogos gångar & Umea lands—
församlings nya kyrkogård. $

Hos pastor Olsson upptogos och jordslogos 1,200 syrener, afsedda
till häck å kyrkogården. A gamla kyrkogården beskuros en del träd.

Hos doktor Ahnlund utfördes beskäring af äldre träd och buskar,
en bersa af 33 syrener planterades. _

Den 6 Oktober vid Röbäcks folkskola utfördes med biträde af
samtliga skolbarnen omplantering af 8 bärbuskar, 10 prydnadsbuskar,
buskagen upprensades, godslades och gräfdes, blomgrupper skuros upp,
en del träd beskuros, en häck klipptes, äfvenså meddelades teoretisk un—
dervisning i trädgårdsanläggningskonst och trädgårdsskötsel i allmänhet.

Den 7 Oktober uppgjordes ritning och planteringsförslag till träd—
gårdsanläggning åt gästgifvaren Akerberg, ”Torfsjö, Wilhelmina, växter
för plantering rekvirerades.

Den 8, 9 Oktober hos kontraktsprosten A. H. Sandström i Bygdeå
utfördes beskäring af träd och buskar, två häckar klipptes, buskagen
rengjordes och höstgräfdes, 15 prydnadsbuskar planterades, råd och upp—
lysningar meddelades.

Den 10, 11 Oktober vid folkskolan i Skinnarbyn meddelades un—
dervisning for samtliga i skolan varande barn. Dervarande plantskola
uppgräfdes och rengjordes från ogräs, buskar sönderdelades, beskuros och
omplanterades 140 bärbuskar. — Från prostgårdens och skolinspektörens
trädgårdar upptogos rotskott och i skolans plantskola planterades 160
diverse prydnadsbuskar.

Hos skolinspektör Lundqvist (egare af den naturskont belägna, smak—
fullt anlagda och väl virdade egendomen Berghem) utfördes beskäring
af trid och buskar. ;

Kyrkogården besöktes och foreslog jag der plantering af en gran—
häck och 100 björkar, två grafhäckar klipptes och en del träd och bu—
skar beskuros.

Ett besok hos postföreståndarinnan, fröken Bruhn, väckte hos mig
både förundran och glädje, ty med verkligt skäl må nämnas att hon på
det mest energiska sätt arbetat för och åstadkommit en väl vårdad plan—
tering. Måtte hennes föredöme i kärlek för naturens skönhet, flit och
uppoffring efterföljas af många!