OCR Output

Den 7, 8, 10 September utfordes trädgårdsläggniugsarbeten hos
kandlanden Axel Allberg i Nyby, området utstakades, gångar togos upp,
24 trid hemtogos frin skogen och planterades. gräsplaner 1ordn1ngg]ordeb
och såddes, växter för vårplantering rekvirerades.

Den 11 September besoktes Nyby folkskola; råd och upplysningar
angående för jorden behofliga forberedande arbeten meddelades.

Fanjunkaren O. Holmgren besoktes, der beskuros trid och buskar,
rid och upplysningar meddelades, växter för vårplantering rekvirerades.

Den 12 till och med den 17 September utfördes trädgårdsanlägg—
ningsarbeten vid Wiännäs läger. Storre promenadgångar utstakades och
upptogos, vildpark gallrades och upprensades, brytning, planering och
gräfningsarbeten gjordes, viixter for varplantering rekvirerades.

Den 18, 19 September anlades skolträdgård i Nyby, då så väl prak—
tisk som teoretisk undervisning meddelades skolbarnen.

Den 20 September anlades trädgård hos gästgifvaren G. Mattson,
gångar togos upp, 5 prydnadsbuskar, 12 perenna växter planterades, en
äldre björkhäck klipptes, gräsmattor iordninggjordes och såddes, blom—
grupper skuros upp, viixter for varplantering rekvirerades.

Den 21 September hos handlanden Lindgren i Wännäs by besku—
ros träd och buskar, bärplanteringar gräfdes och gödslades, 40 häckväx—
ter planterades.

At hemmansegaren A. Friberg lemnades nödiga upplysningar om
forberedande arbeten, viixter for varplantering rekvirerades.

Folkskolan besoktes och då så var önskligt hölls både praktisk och
teoretisk undervisning för barnen, hvilka med det lifligaste intresse sökte
uppfanga hvarje ord.

Den 22 September besoktes kyrkoherden Oberg; en del bärbuskar
beskuros, råd och upplysningar meddelades om för trädgårdens förbätt—
ring behofliga arbeten.

Kyrkogården besoktes och foreslogs att dervarande häckplantering
skulle upprensas väl och gödslas samt påföras närande matjord.

Hemmansegaren S. Forssén besöktes; växter rekvirerades, råd och
upplysningar meddelades.

At fjärdingsmannen O. Bäcklund rekvirerades växter.

Hemmansegaren P. A. Almroth besöktes, plats för trädgård bestiim—
des, ritning skulle senare uppgöras och växter rekvireras, råd och upp—
lysningar meddelades. i

Den 23 September besöktes garfvaren C. A. Aström, råd och upp—
lysningar meddelades, växter rekvirerades. Resan fortsattes till Backen.

Den 24, 25 September hos slaktaren L. Roger utfordes gallring och
beskaungsarbeten å äldre planteringar, 25 bärbuskar omplanterades, 12
allétrid hemtogos från utmark och planterades, bärbuskrabatter och köks—

växtland rengjordes, gödslades och djupgräfdes.

Den 26 September besöktes nya och gamla kyrkogårdarne i Umeå
landsförsamling, växter för komplettenng af gjorda planteringar rekvi—
rerades.

Den 27, 28, 29 September hos ofvcrsten m. m. L. Schöning å Böle
utfördes gallrmoP och beskäringsarbeten & äldre planteringar i parken,