OCR Output

— 19 i2

Den 23 Juni planterades hos hemmansegaren Axel Gronlund i Berg—
backa by 2 bärbuskar, 4 rabarber. Den egentliga prydnadstridgarden
kunde vid detta besok icke goras i ordning, emedan jorden der finnu var
obruten, men reservplantering gjordes af 2 parktrid och 24 prydnads—

buskar.

Kyrkoherden L. Dahlstedt besoktes, men till foljd af storre der
pågående byggnadsföretag kunde vid detta tillfälle ingen af de tilltänkta
anläggningarna utföras, utan måste dermed dröja till ett sednare besök.

Den 24 Juni fortsattes resan åter till Asele.

Den 25 Juni till och med den 4 Juli bedrefvos arbeten å det s.
k. Kyrkoberget. Storre promenadplatser utstakades och gångar togos
upp till mera sevärda platser, en grotta iordninggjordes, gångarna fylldes
med lersand och grusades; gångkanterna planerades med torf och jord.

Väl underhållet lofvar Asele kyrkoberg att blifva en synnerligen
angenäm promenad— och hviloplats for kyrkostadens befolkning äfvensom
for till platsen anlända resande. Ofvanskrifna anliggningar krifde ritt
mycket penningar, men tack vare & platsen mera bemiirkta personers
sträfvanden hade det lyckats dem att dertill genom egen och andras of—
fervillighet anskaffa medel for anliiggningarnas utforande. PA det var—
maste vill jag önska dem god lycka och framgång i nämnda foretag och
måtte det aldrig saknas män och kvinnor, som för denna plats‘ forsko—
nande äro villiga att på bästa sätt understödja.

Vid inspektor G. Näslunds boställe i Asele uppgjordes ritning och
planteringsförslag, anläggning utfordes, viixter skola sedermera planteras
i enlighet med gjorda utmarkeringar.

Uppmätning af tomtområde, ritning och planteringsförslag till skol—
trädgård i kyrkostaden i Asele utfördes.

Den 5 Juli hos kontraktsprosten J. Arbman planterades 24 björkar
som hemtogos fran skogen.

Apotekaren hr Ekstedt besöktes och meddelades råd om till hösten
lämpliga omplanteringar. 2

Hos inspektor E. O. Forsgren i Sör—Asele beskuros en del träd
och buskar, gräsplaner kanthöggos och meddelades undervisning om till
hösten nödvändiga arbeten.

Den 21 Augusti besöktes Wännäs läger i och for meddelande af
råd, en del utstakningar verkstäldes och planteringsförslag uppsattes.

, =_ Den 29 Augusti utfördes häckklippning hos hemmansegaren N.
Ohman & egendomen Sofichem, samt rekvirerades 2 parkträd.

Den 3, 4 September utfordes gallring och beskärningsarbeten i den
äldre planteringen hos fröken A. Tjernberg i Anumark, gräsplaner be—
reddes och såddes, plats for bärbuskar, rabarber och smultron anvisades
samt utstakades en köksträdgård och rekvirerades växter.

Den 6 September besöktes slagtaren Röger, Backen, men då det
på grund af pågående skördearbeten var omöjligt att anskaffa nödig hjelp,
så kunde der ingenting utriittas.

Doktor O. Ahnlund besoktes, lemnades onskade upplysningar. Re—
san fortsattes till Wiännäs.