OCR Output

22 44 .

nad i sitt slag, och derigenom torde många ännu slumrande vakna
upp för det sköna och behagliga i att vid sina hem äga trädplanteringar.

Den 9 Juni planterades vid läkarebostaden 14 bärbuskar samt en

allé efter viigarn> mellan sjukstugan och läkarebostaden, bestående af 36
björkar hvilka hemtogos från skogen; för köksträdgården behofliga arbe—
ten ' utförde:. Gallring af en mindre vildpark gjordes och en gång togs
u
w Den 10, 11 Juni hos kapten Knut Scherman, der det i enlighet med
förra hösten gjord utstakning nu anlades park och planterades 30 park—
träd, 10 d:o som hemtogos frin skogen och två bersåer af tillsammans
60 bjorkbuskar samt en allé af 26 bjorkar, griismattor iordninggjordes
och såddes, äfvenså blomgrupper.

Den 12 Juni hos inspektor M. Marcusson planterades 34 prydnads—
buskar, 150 häckväxter, 4 parkträd, 18 björkar hemtogos från skogen,
planterades i allé, fortsättning från. kapten Scherman.

Den 18, 14 Juni hos hemmansegcnen Salomon Eriksson i Bjorksele
by fullbordades på hösten på hösten påbörjade arbeten och planterades
7 parkträd, 7 prydnadsbuskar, 400 häckväxter, 40 bärbuskar, 3 matra—
barber, blomgrupper och gräsmattor såddes.

Den 15 Juni planterades vid gastglfvalegarden i Åsele 14 park—
träd, 30 d:o från skogen hemtagna, 25 prydnadsbuskar, 33 d:o från sko—
gen, 300 häckväxter, 37 bärbuskar, gräsplaner såddes.

Den 16 Juni hos inspektor Anton Wikberg i Dorotea fullbordades
paborjad anliiggning och planterades 26 parktrid, 40 prydnadsbuskar, 25
bärbuskar, 8 matrabarber, gräsplaner och blomgrupper såddes.

Samma dag besöktes kyrkogården och föreslogs för befriande af
grundvatten upptagande af ett storre gränsdike, som skulle klädas med
bräder och fyllas med sten.

Den 18 Juni planterades vid läkarebostaden 4 parkträd, 6 pryd—
nadsbuskar, 75 häckväxter, gräsfrö såddes.

Vid apoteket uppgräfdes en äldre hallon— och smultronplantering,
3 bärbuskar omplanterades, en gräsmatta bereddes och såddes samt ut—
stakades plats för parkträd, hvilka också reqvirerades. — Aldre buskar be—
skuros, rabatter omgräfdes och rensades.

At handlanden A. Nilson planterades på en graf 4 björkar och 60
häckväxter.

At kyrkoherden Himmelstrand torfsattes en större grafplats.

Den 19 Juni hos inspektor G. Näslund planterades 8 parkträd, 18
prydnadsbuskar, en del gräsplaner omgräfdes och såddes, på en blom—
grupp planterades 20 perenna växter. Resan fortsattes till Wilhelmina.

Den 21 Juni hos handlanden Aug. Grönlund & egendomen Kristine—
berg planterades 5 parktrid, 24 prydnadsbuskar, 18 bärbuskar, 5 mat—
rabarber, gräsplaner såddes, blomgrupper skuros upp. Ett stenparti upp—
stäldes afsedt för plantering af perenna växter.

Den 22 Juni hos grosshandlanden J. A. Oberg fullbordades förra
hosten pabOIJad anläggning och planterades 8 parkträd, 94 prydnadsbu—
skar, 22 d:o från skogen hemtagna, 20 bärbuskar, 65 smultron, 2 rabar—
ber, grasplanel saddes.