OCR Output

o2 N _:

Den 23 Maj hos forvaltar E. Dyberg, Rundviks ångsåg, såddes i
köksträdgården samt gräsmattor i parken.

Den 24 Maj fortsattes resan till inspektor G. Ohman i Klöse by;
der bortröjdes en föråldrad och undertryckt trädplantering samt anlades
prydnadsträdgård, och 9 parktrid och 60 prydnadsbuskar planterades,
gräsplaner och blomgrupper såddes.

Den 25 Maj fortsattes resan till Sunnansjö.

Den 26 Maj planterades hos jägmästaren S. Blomqvist 253 perenna
växter i två förut anlagda stenpartier och grupper samt 3 parkträd, 30
bärbuskar.

Den 27, 28 Maj. Ehuru ännu mycken käle var qvar i jorden, kun—
de dock vid tingshuset i Nyåker påbörjade arbeten fullbordas och plan—
terades der 44 parkträd, 26 prydnadsbuskar, 10 bärbuskar; gräsplaner
såddes.

Hos hemmansegaren G. Nygren planterades 4 frukttrid, 40 pryd—
nadsbuskar, 60 häckväxter.

Vid gästgifvaregården planterades 4 fruktträd, 30 prydnadsbuskar,
50 bärbuskar. £s

Den 29 Maj fortsattes resan till Fredrika.

Den 30 hos kyrkoherden J. U. Bjurberg fullbordades på förra hö—
sten påbörjade arbeten och planterades 2 parkträd, 10 d:o som hemtogos
från skogen, 13 prydnadsbuskar, 34 bärbuskar, 14 matrabarber, köksträd—
gården såddes, äfvenså gräsplaner och blomgrupper.

Kyrkogården besöktes och lemnades råd och upplysningar om för
dess förskönande nödiga arbeten.

Den 31 Maj hos handlanden Nordenstedt planterades 9 parktriid,
2 prydnadsbuskar, 27 birbuskar, griisfro saddes.

Den 1 Juni planterades hos skolläraren Alfr. Stromgren 3 parkträd,
9 prydnadsbuskar, 300 häckväxter, 25 bärbuskar, 2 matrabarber; gräs—
planer såddes. ä

Den 2 Juni hos kronolänsmannen O. I. Dahl anlades prydnadsträd—
gard enligt förra hösten uppgjord ritning och planterades 7 parkträd, 20
bärbuskar, gräsplaner såddes, blomgrupper skuros upp. En del arbeten
skola sedermera fullbordas.

Den 5 Juni planterades hos giistgifvaren Horling 8 parktrid, 16
prydnadsbuskar, 250 häckväxter, 27 bärbuskar samt såddes i köksträd—
gården. $
Hos gaatglfvaleu Borgström i Tallsjo planterades 8 parktrid, 6 pryd—
nadsbuskar, 300 häckväxter, 25 bärbuskar, gräsplaner, blomgrupper och
köksträdgård såddes.

Den 6 Juni vid Gideå—Husums bolags inspektorsboställe i Tallsjö
planterades 75 parkträd, 28 prydnadsbuskar, 20 bärbuskar, gräsmattor,
blomgrupper och köksträdgård såddes. _

Den 7 Juni fortsattes resan till Asele. P

Den 8 Juni planterades vid sjukstugan i Asele 11 parkträd, 27
prydnadsbuskar, dito 25 som hemtogos från skogen. Gräsplaner iord—
ninggjordes och såddes. Vil underhfllen lofvar denna park att blifva
en helsosam promenad— och hviloplats for de sjuka samt en verklig pryd—