OCR Output

(Bil. D).

Länsträdgårdsmästarens i södra distriktet tjenste—
berättelse för ar 1900.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Forvalt—
ningsutskott, Umeå.

På grund af Förvaltningsutskottets förordnande får jag härmed
vordsamt afgifva berättelse öfver min verksamhet som t. f. länsträdgårds—
mästare i länets södra distrikt.

Enligt af förvaltningsutskottet uppgjord plan, har tjenstgöringsom—
rådet omfattat Fredrika, Asele, Dorotea, Wilhelmina, Umeå landsförsam—
lings, Wännäs, Säfvar och Bygdeå socknar.

Ofver forriittningarna lemnas foljande redogorelse:

Den 10 Maj planterades vid Umeå lasarett 30 bärbuskar, 6 mat—
rabarber samt såddes i köksträdgården.

Den 11 Maj planterades vid tingshuset i Umeå 25 prydnadsbuskar,
20 bärbuskar. ;

Den 14, 15 Maj hos Konsul Unander—Scharin i Baggbole plante—
rades 38 frukttrad 23 parktrid, 70 prydnadsbuskar och reqvirerades 50
biirbuskar.

Den 16 Maj hos hemmansegaren Carl Andersson i Ytterhiske ut—
stakades och upptogos gångar, gräsplaner bereddes, plats för trädplante—
ringar utmarkerades och växter reqvirerades, rad och upplysningar lem—
nades.

Den 17 Maj fortsattes resan till inspektor Johansson i Säfvar, der
uppmätningar af platsområde verkstäldes och uppgjordes ritning till park—
— anläggning.

Den 18 Maj utfördes stakning till anläggningen och planterades 30
prydnadsbuskar.

Den 19 Maj afslutades arbetet, och resan fortsattes till Umeå.

Den 21 Maj. Vid tmgshuset i Nyåker igångstäldes förberedande
arbeten såsom uppgräfning af ännu qvarliggande snö, sönderkörning af
påförd myrjord och bortföring af å platsen varande sten m. m.

Den 22 Maj fortsattes resan till Olofsfors Bruk. Hos disponenten
Thorsen omlades och såddes en gräsmatta samt lemnades upplysningar
om nödiga arbeten.

Hos kassör Winnberg planterades 3 fruktträd, 6 bärbuskar och 10
prydnadsbuskar.