OCR Output

efi

Till Westerbottens läns Kongl. Forvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsammast afgifva redogörelse för den resa till
Jämtland, som jag med benäget anslag af Hushållningssällskapet hade
tillfälle att göra sistlidne Maj månad.

Alldenstund hufvudsakliga syftet med resan i fråga var att taga
del at tillvägagåendet vid nötboskapspremieringarne i Jämtland, använde
jag längsta tiden af min vistelse derstädes till att följa premieringsnämn—
den på dess resor, och är jag dess ordförande, herr direktör Broman,
mycken tack skyldig for hans stora beredvillighet att delgifva mig dess
åtgöranden samt att låta mig deltaga i kreaturens bedomning vid pre—
mieringarne.

Under dessa resor var jag närvarande vid premieringarne å följande
platser: å Frösön, i Orrviken af Sunne socken, i Ofverbyn och Ope af
Brunflo socken samt i Lockne kyrkoby. Derunder uppvisades 323 djur,
af hvilka belonades: med forsta pris 2 st., med andra pris 25 st. och
med tredje pris 126 st.

Jämtlands liins premieringsdistrikt ir deladt i 3 underdistrikt med
tillsammans 70 premieringsplatser, och hålles hvarje år premiering i ett
underdistrikt, hvadan den återkommer till samma plats hvart tredje år.
Liksom nu är förhållandet med Westerbottens län, så har äfven Jämtland
förr varit deladt i två underdistrikt med färre premieringsplatser, men
delades det snart i tre med flere premieringsplatser, och kan genom
denna förändring med föga ökade kostnader för premieringen så godt
som alla delar af länet komma i åtnjutande af densammas förmåner.

Hvad som i forsta hand är i ögonen fallande vid en nötboskaps—
premiering i Jämtland är, att uteslutande obehornad boskap uppvisas,
således endast sådan som beträffande hornlöshet har typ af fjellras
Detta ir ock s& inne i allmänhetens medvetande delstades, att, om nå—
got behornadt kreatur, såsom det en och annan gång hände, framfördes
i ringen, dess egare med detsamma måste aftåga under åskådarnes jubel,
utan att det ens besigtigats. _Att premieringsnämnden kommit så långt
i sin sträfvan att fasthålla typen af fjellras beror naturligtvis derpå, att
denna ras redan långt före premieringens början, ja, sedan uräldriga tider, haft
mycket stor utbtedmng inom Jämtland, hvadan redan vid premieringens
inforande behornade djur kunde afvisas.

Vid jemförelse mellan de djur, som uppvisas vid premieringarne i
Jämtland, med sådana i vårt län måste det, sorgligt nog, medgifvas, att
vår nötboskap står så långt efter, såväl hvad angår dess enhet i rastyp
och mjolkegenskaper som och i dess utseende af ans och vård, att nära
mog allt hopp kan synas ute, om att vi någonsin skola komma till den
sitandpunkt med vira kreatur och var boskapsskötsel, som jämtarne re—
dian uppnitt. Sant är väl, att ]amtlannmgen varit i besittning af rikare
jord och storre tillgångar i öfrigt än vesterbottningen och derigenom från