OCR Output

Redogörelse för resor och förrättningar.

Länets mejerier har jag under året besökt en å två gånger. . Der—
vid har jag lemnat rad och upplysningar samt kontrollerat den inlemnade
mjölken, hvilken i allmänhet visat sig god. Blott ett fall af vattenblan—
dad mjolk har: dervid förekommit.

Vid mejeristationerna har jag meddelat eleverna undervisning samt
förrättat examen med fran andra årets station utgående elever.

Så har jag ock fortsatt med undervisningen i hushållssmörbered—
ning och för den skull besökt följande byar:

af Umcå socken: — Ansmark, Skrafvelsjö, Klabbole, Djeknebole,
Kasamark, Hössjö, Norrfors, Kassjö, Långviken,
# Tafvelsjö, Ytter—Rödå, Norrbyn, Kroksjön, Flurk—
mark, Håkmark, Hissjön, Fällforså, Ersmark

och Anumark;

af Säfvar socken: _ Hjoggmark, Tväråmark, Gunildsmark och Säf—

var by;

af Bygdeå söcken: Djekneboda, Skinnarbyn, Bobacken, Akulla,

Sjulsmark, Kroksjö, ()ndeb\ n, Rickleå, Sikei,
Ultervattnet, Korssjön, Öfverklinten och Akull—
sjön.

Under Maj månad var jag genom anslag, beviljadt af förvaltnings—
utskottet, satt i tillfälle att göra en studieresa till Jämtland, af hvilken
resa jag anser mig hafva haft särdeles stor nytta.

Dessutom har jag denna höst till Wilhelmina socken gjort en sär—
skild resa för uppköp af fjellboskap till Gefleutställningen.

Rese— och förrättningsdagarnes antal har utgjort

För resor inom länet, premiceringsresorna undantagna.............. 151 dagar
# premierinssfesor .. .. . .. ........ . ......... ..... . .. .. .: .. > . 2P a . P
» o resa till Jämtland/——. . — . . .. . —.... .. .. 13. >

Summa — 221 «dagar

A resor inom länet, premieringsresorna ej beräknade, har jag fär—
dats efter häst 236,8 nymil, gående 9 nymil samt dessutom gjort åtskil—
liga resor med jernväg och ångbåt.

Umcå i December 1900.

Edvin Westerlund.