OCR Output

5 84 —.

(Bil. C).

Länsmejeristens tjensteberättelse för år 1900.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsammast afgifva berättelse öfver min verk—
samhet som länsmejerist för år 1900.

Mejerihandteringen.

Under året hafva 30 mejerier i länet varit i gång. Vid dessa hafva för—
arbetats 3,218,334 liter mjölk, hvilken efter ett medelpris af 9 öre pr
liter inbragt länets mejeriidkare en inkomst af 289,650,06 kronor eller
5,584 kronor mindre än i fjor. _Af dessa mejerier har ett, Driingsmarks
i Byske socken, denna höst upphört med sin verksamhet, och torde denna
omständighet få skrifvas på handseparatorernas hos oss aldrig afslutade
skuldregister. — Antalet i gång varande mejerier för detta år blir dock
detsamma, då Rickleå mejeri, som varit nedlagdt åtskilliga år, i höst satts
i gång, och har detta kunnat åstadkommas på så sätt, att Herr Gross—
handlaren G. Boivie i Stockholm, som är stor uppköpare af Westerbot—
tensost och särdeles intresserad af osttillverkningens inom länet framåt—
skridande, tagit detta mejeri på arrende och för dess drift uppköper
mjolk mot månatlig likvid.

Osttillverkningen har under det gångna året varit särdeles lyckad,
mycket beroende på att sommaren varit jämförelsevis kall, hvadan det
gängse felet »jäst ost» ej förekommit.

Ostforsiljningarne under sommaren hafva gjorts till ungefal samma
priser som under förra året, och hafva höstförsäljningarnes priser till och
med tenderat till förhöjuing.

Angående i forra årsberättelsen omtalade byggnad af ostkällare vid
ett af länets största mejerier, nemligen Bråns, må nämnas, att sådan kom
till stånd redan under eftervintern, och har denna visat sig särdeles än—
damålsenlig, något som ändå mer torde komma att skönjas vid inträ—
dande hög sommarvärme. Dylik ostkällare är för närvarande under bygg—
nad äfven vid Gammelbyns mejeri.

Särdeles gynnsam inverkan på jämnheten af — osttillverkningen
synes mig den undervisning komma att få, som lemnas vid mejeri—
stationerna _ för utbildande af praktiskt dugliga mejerskor _ Fran
dessa stationer utgångna mejerskor hafva hittills redan platser vid
sju af länets mejerier, och att döma af den goda början de gjort, såväl