OCR Output

— 93 .

På Robertsfors har under denna höst blifvit anlagdt ett försök för
öfvergödsling af vallar, för hvilket dock ej kan lemnas någon redogörelse
förr än nästa år.

Under förutsättning att Hushållningssällskapet äfven för kommande
år lemnar samma anslag till dessa försök som under detta, synes det
mig som om forsoksfiltens antal skulle kunna ökas från nuvarande 4
till 10 å 12, hvarigenom flera trakter af liinet skulle komma i åtnjutande
af de fördelar och den undervisning dessa fältförsök erbjuda.

Umeå i December 1900.

Axel Bosin.