OCR Output

27789 —

I denna tabell hafva gödselämnena blifvit viirderade till: superfos—
fatet 8, kalisaltet 14 och chilisalpctern 20 öre pr kg., under det att färskt
gronfoder åsatts ett värde af två öre och torkadt sådant fyra öre pr
kg. Vinst och forlust hafva beräknats sålunda, att godqlmgskostnaden
sammanslagits med värdet af skörden från den ogödslade rutan; så myc—
ket den sålunda erhållna summan understiger värdet af skorden från en
gödslad ruta, så stor är ju äfven den vinst godslingen skiinkt. Visar sig
deremot värdet af skörden från godslad ruta mindre än de båda sam—
manslagna summorna, har gödslingen gifvit förlust.

Genomläses ofvanstående redogörelse med någon uppmärksamhet
finner man genast, att godslingen, som i det stora hela varit densamma
på alla ställena, dock gifvit högst olika resultat. Det framgår tydligt att
dessa fyra mossar skola godslas olika för att gifva största möjliga vinst,
och dermed är också bevisadt, att sådana försök som ifrågavarande äro
af behofvet påkallade, och att det icke duger att chablonmessigt fororda
samma gödselämnen på alla mossar.

De fyra mossarne äro till uppkomst och beskaffenhet mycket olika.
Vid Piparböle utgjordes den af en väl formultnad skogsmosse, som till
ett djup af en meter hvilade på sand. Denna mosse var nyodlad och
hade föregående sommar legat i träde. Trots detta och trots att den
var väl förmultnad, var skörden från ogödslad ruta synnerligen dålig och

hade endast ett värde af 22 kr. tnind. Godsling med 100 kg. superfosfat —

nära tredubblade skörden och gaf en vinst af 28 kr., kaligodning tillika
höjde både skörden och vinsten och biista resultatet erholls då äfven
chilisalpeter tillfördes. — Skörden blef då 5 gånger så stor som från
ogödslad ruta och gaf en vinst af 43 kr. pr tnlnd. Enbart kalisalt eller
kalisalt och chilisalpeter förmådde ej höja skörden nämnvärdt och sådan
godsling gaf forlust.

Lafsjömyren är en djup, civianithaltig, oförmultnad _ starr(häng—)myr.
Resultatet härifrån är synnerligen daligt och otillförlitligt. Sådden verk—
stäldes så sent som den 24 Juni och derefter inträdde en både långvarig
och svår torka. Den 9:de Sept. fros alltsammans, innan hafren gått i ay,
och dessutom hafva betande kreatur skadat flere parceller. Så mycket
framgår dock »att denna myr har foga behof af fosforsyra, men är desto
tacksammare for godsling med kali och chilisalpeter.

Den vid Robertsfors upplåtna jorden var den bästa, som ingick i
årets försök. Den utgjordes af grund, förmultnad skogsröta på sandbot—
ten. Den_ var dessutom kalkad längre tillbaka. Skörden från ogödslad
ruta hade här ett värde af 51 kr. pr tnlnd, vid Piparböle 22 och vid
Sorbyn 18. Vid Robertsfors gaf en gödsling med enbart 100 kg. 20 %
superfosfat om också icke absolut högsta skörden, så dock den största
vinsten.

PA Sorbyn utgjordes forsoksjorden af oformultnad starrtorf på ler—
botten. Denna jord var kalkad for några år tillbaka, men den led af
vatten; myren har nemligen satt sig så att afloppsdiket blifvit för grundt.
Af försöket här framgår, att denna myra framförallt är tacksam for göds—
ling med fosforsyra och qviifve men äfven är i behof af något kali.