OCR Output

3, är det inflytande, som möjligen förekommande olikheter i jorden kun—
nat utofva, inskriinkt till det minsta möjliga. Försöksrutorna hafva alla
haft en storlek af femtio qvadratmeter, men formen har vexlat på grund
af de lokala förhållandena. De anviinda godselimnena hafva utgjorts af
20 °/, superfosfat, 37 %/, kaligödning och chilisalpeter. PA grund af den
långt framskridna tiden för sådden ansåg jag nemligen säkrast använda
de —gödselämnen, som voro mest lättlösliga. Försöksväxten har öfverallt
utgjorts af hafre, som skördats till grönfoder. För gödsling, sådd, så—
nings— och skördedagar, afkastning, skördens värde och den vinst eller
forlust, som gödslingen lemn at, redogöres i följande tabell.

& Godsling. Q| ; 9 Skordens vigt h _ tss
Ställe och Sd 190 oc T Ei E & 2 Så [TE $ 2|E. * 8
.. "|837 proc.| Chilisa— | 4 & & | © ” Färsk Torkad — E aaq fr vs 2
Parcellens Q-a__.: Super K allsalt ' ter. |P & 0 |'2 orkad | ® 3, 9 § ~
arcellens N:o p.s: foäi,,a_t' 'thgs?.t b;z{gc.l C å Q-'é’: g. kg. o å P åä_i_
Piparböle.

1—— 8 b, € —.. 0 g ö d s l a d e R o 1* /a |— 11;5 .6 [ 22 —
2 —& D; C .. 33 1 — / 8 » od 29 ( 114 | 58 28
3: aj b, e .. 75 1 1 — 22 4 | 417 | 19,6 | ; iB . {—{— 32
4. a, b, o .. $ 1 1 0,75 37 3 : |~ 25,5. [ 102. — 1 —{— 48
5 — &,.D,. € .. 35 — 1 0,75 29 » 1—18,8 92 | 37 |— 14
6. &, D, *e .. 55 — 1 —— 14 » | 14,5 i2 | 20 ~ |— 7

Lafsjö.

1 ; 4, b. 6 >. /»:|— — O g ö d s la d e. — | 1605 | — 33 ——
? 8y b . ......, > 1 — — ‘s 35 17:,8 —— 230| — B
3 "a, b, e Å 1. 1 — 22 » | 2608 | — 53 |— 2
4 / a, b, e y 1 1 0,75 87 5s 1 — 460,7 — 93 |+ 23
5 —a, b, c 33 — 1 0,75 29 : {y:29 —— 50 |— 12
6:— —&, b; € 33 1 — 0,75 23 » 3J2 21 nn 42 | — 14
b, € 33 — 1 =— 14 1 J £6,7 |. —— 53 |+ 6

Robertsfors.

1 —a, b. g, d.... .. | 5*/; 0 g ö d s la d e. — 1*”*/ [ 25,5 —— 51 —
2 —8, b. C p 1 —— — 8 5 1 43 —— 86 |+ 27
3 a, b, e $3 1 1 >= 1 — 22 » 1 4608 | — 93 |—{— 20
4 a,. b, e 1 1 075 87 9 1—48.60 —— 97 :| 49
5 ~a, D, e % 1,5 1 0,75 41 » 50,3 — 101 |—4+ 9
6 a, b,‘Cc 5 1 1,5 [ 0,;75 44 å 53,6 —— 107 |4 8
7:'%a;*b, e 34 — 1 0,75 29 » 10 20,6 ( > — 59 |— 21
8 —a,— b, C ö 1 —— 0,75 23 n "|;: 906 : | > —— 17 |—+ 4
9 ‘a,.b, é 59 — 1 —— 14 » ' | —29 —— 58 |— 7

Sörbyn

1 a, b, ¢: 14/, 0 g ö d s 1 a d e. o 1 4,2 18 —
2 ”a, b, € .. $3 1 | — — 8 34 — 10 40 |—|+— 14
8 a, b, e—.. % 1 1 —— 22 $3 — 14 56 |+ 16
4 b, c .. 3+ 1 i 0,75 37 å —— 21,6 86 |—+— 31
5 .a, b. .e .. y 1,5 1 0,75 41 15 —— 221 | : 88 |—+ 29
6: a, b, C .. 53 — i 0,75 29 > —— 56 | 22 |—. :25
7— —a, D; C . så 1 — 0,75 29 y3 — 14,4 58 |—+— 17
ä, D, G .. 33 — 1 — 14 % — 6;T 1 217 | — 5