OCR Output

2130 —

Å tjenstens vägnar har jag dessutom besvarat ett flertal förfrågnin—
gar såväl muntliga som skriftliga, upprättat ritningar till uthusbyggna—
der samt uppgjort förslag till såväl foderordningar som ock omlopps—
bruk.

I allmiinhet kan siigas att de förrättningar, som kräfva hemarbete,
årligen ökas, samt att de aldrig tagit så mycken tid i anspråk som just
innevarande år.

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland, som med biträde at länsagro—
nomen i ”Westernorrlands län, Fil. Dokt. E. O. Arenander, redigeras af
undertecknad och genom respektive hushållningssällskaps försorg är spridd
inom Westernorrlands, Westerbottens och Norrbottens län, har inneva—
rande år utkommit med tolf häften i en upplaga af 4,000 ex. Hågen
för läsning äfvensom för inhemtande af kunskaper i jordbruksskotsel sy—
nes dess biittre vara i stigande inom liinet.

Under tjensteresorna har jag sammanlagdt fiirdats 157,7 nymil efter
skjuts, 14,3 nymil med hjelp af bärare och roddare, och dessutom har
jag företagit ett flertal resor med jernväg och ångbåt.

Jag öfvergår härefter att redogöra för de under året inom länet
bedrifna

Fältftörsöken.

På Hushållningssällskapets vintersammankomst innevarande år fat—
tades beslut, att sällskapet skulle bedrifva försök med gödselämnen å
myrjord & olika ställen inom länet och anslogs samtidigt for detta ända—
mål 500 kr. för innevarande år. Af forvaltningsutskottet erholl under—
tecknad i uppdrag att med beträde af dikningsförmannen, i och för väg—
ningar etc., förestå försöksverksamheten under året. D& ingen erfarenhet
förelåg beträffande de kostnader hvarje fältförsök kunde draga, beslöts, att en—
dast fem forsoksfilt skulle anordnas detta år, det första. Jord till dessa
fält uppläts å Sörbyn i Nordmaling, å Robertsfors i Bygdeå, Piparböle i
Umeå, Lafsjö i Dorotea och Missenträsk i Jörn. Från egaren af Mis—
senträsk, Jägmästaren och Riddaren m. m. herr F. O. Bremberg, ankom dock
i Juni månad underrättelse att arbetena å Missenträsk på grund af brist
på arbetare måste inställas, på grund hvaraf vågot fält ej denna sommar
kunde anordnas derstädes. Den lingt framskridna tiden medgaf ej hel—
ler att ett nytt fält anskaffades. Försöken blefvo sålunda endast fyra
till antalet och redogöres för godsling, skörd etc. å dessa ställen i ne—
danstående tabell. A samtliga ställen uppläts jorden gratis, jordegaren
verkstälde kostnadsfritt alla behofliga arbeten for sådd och skörd och
egde tillgodogöra sig den uppvägda skörden, under det utsädet och god—
selämnena bekostats af de medel sällskapet för ändamålet anslagit.

Filten voro anlagda så att jorden öfverallt var så lika som möjligt
beträffande djup, afdikning, jordblandning ete. Dikeskanter, vägar eller
annat som kunde inverka på resultaten undyekos sorgfilligt. Dessutom
gödslades alltid minst 3 rutor lika och dessa förlades till olika delar af
fältet, och då skörderesultatet alltid beräknas efter medeltalet från dessa