OCR Output

Förrättningens beskaffenhet. — Anmärkningar.

Hållit föredrag.

Undervisning förnämligast ang. behandling af en mossodling.

Afvägt tvenne afloppsdiken.

Undervisat angående förbättring af den härstädes befintliga lerjorden
genom täckdikning, påföring af kalk och myra.

Biträdt vid af— och tillträdessyn af ett arrende.

Synat d. s. k. Bahlsjöänget i och för utrönande af den skada detsam—
ma lidit genom för lång diimning.

Uppgjort förslag till förbättrad skötsel af B:s hemman i Kyrktjern
och Bjurholm.

Uppgjort förslag till anliiggning och förbättring af betesmarker samt
undervisat i rotfruktsodlmg

Gifvit förslag till täckdikning samt förbättring af gamla vallar.

Lppgjort forslag till anläggning af en »siläng».

Uppgjort forslag till gödsling af en myrodling.

Anlagt tvenne försöksfält, hvaraf det ena afseende att utröna verkan
af öfvergödning å grasvallar Inspekterat sommarens försöksfält,
besådt med grönhafra.

Uppgjort plan till ordnadt omloppsbruk äfvensom förslag till utfod—
ringsstat för ladugården.

Anlagt ett forsoksfilt å Lafsjömyran.

Råd beträffande afdikning af en odling.

Uppgjort forslag till skotsel af en mossodling & skogsmosse med hvit—
mosstiicke.

Lemnat forslag till skotsel af en mossodling & starrmosse samt upp—
gjort förslag till ladugårdsbygge.

Anvisningar rorande utdikning af en frostförande mossmark.

Förslag till förbättring af utdikning af åkern och gödsling af en större
mossodling.

Besett en mossodling och uppgjort förslag till dess gödsling och skötsel.

Deltagit i länsutställningen härstädes.