OCR Output

om 01 —

Förrättningens beskaffenhet. — Anmärkningar.

Böleå by har besökts tvenne olika gånger under sommaren. Direktor
Kjellén, som å arrende innehar f.d. chefsbostället i Böleå, förehade
å detsamma tillhörigt skifte å Röbäcksdalen en större odling, till
hvilken uppgjordes fullständigt afdlknmgsforslag i forenmg med
lxostnadsberaknmg Dessutom afvägdes några afloppsdiken på be—
gäran af hemmanseg. Jonsson.

Anlagt och inspekterat ett fältförsök härstädes.

Deltagit i besigtning af härvarande stränder för att utröna, huruvida
någon skada åstadkommes genom ett nyuppfordt timmermagasin.
Uppgjort dräneringsförslag till annexet till kyrkogården, samt afhand—

lat forslag till ny stallbyggnad & prestbordet.

Lemnat rad ang. utdikning af frostförande marker samt odling af
myra.

Afvägyt och uppgjort förslag till ett afloppsdike samt undervisat angå—
ende godsling af myrjord.

Lemnat råd ang. olika jordarters godsling och skötsel samt om afto—
nen hållit föredrag.

Lemnat råd ang. utdikning af en frostförande dalgång.

Undervisat ang. täckdikning och gödsling af myra.

Påpekat behöfligheten at förbättrad dikning och kalkning å härstädes
befintlig af fjideralm besvärad jord.

Undervisat angiende behandling af nigra mossodlingar.

Hallit foredrag.

Uppgjort forslag till afdikning af ett lerjordskifte” samt lemnat anv1s¬
ning rörande gödsling af myra.

Afvägt ett afloppsdike.

Lemnat div. råd och anvisningar.

Sörbyn har blifvit besokt tvenne gånger. Första gången anlades ett
fältförsök derstädes; den andra inspekterades detsamma, och upp—
gjordes samtidigt förslag till utfodring för vintern.

Inspekterat arbeten för införande af omloppsbruk.

Besigtigat genom flottning förorsakade skador å ängesmark.

Undersokt afloppet från Sunnansjön i och för densammas sänkning;
dessutom lemnat råd ang. frostförande markers afdlkmng som
godsling och skotsel af forut odlad mark.

Härstädes framhållit betydelsen af tickdikning och kalkning af den
befintliga styfva lerjorden. Uppgjort dikesplaner äfvensom forslag
till ny ladugårdsbyggnad.

Lemnat rad ang. skotsel af jorden enl. nutida metoder.

Lemnat rad ang. skotsel af jorden enl. nutida metoder.