OCR Output

(Bil. B).

Länsagronomens tjensteberättelse för år 1900.

Till Westerbottens liins Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umea.

Undertecknad får härmed vördsamt aflemna berättelse öfver den
verksamhet jag i egenskap af länsagronom under året utöfvat. f

En allvarlig sjukdom (lunginflammation), som drabbade mig i Mars
månad, förhindrade mig att börja någon tjensteresa förr än den 2 Maj, '
da foredrag hölls i Röbäcks by. Sedermera besoktes Stocke, Sörmjöle,
Stöcksjö, —Westerhiske, Norrfors, Sörfors, Brattby och Strands byar i
Umeå socken samt Wiännäs, Spölands och Bråns byar i Wännäs socken.
Förrättningarna under denna resa, som afslutades den 16 Maj, bestodo i
hållande af föredrag och lemnande af onskade rad och upplysningar i
frågor, tillhörande landthushållningens område. Tiden fran den 17 Maj
och till den 7 Juni, då sommarens förrättningar togo sin början, och för
hvilka redogöres i nedanstående tabell, användes hufvudsakligen till för—
arbeten för de fältförsök, som under sommaren skulle igångsättas och
för hvilka redogöres under denna berättelses senare del.