OCR Output

än Gå —.

inom länet hållna sådana. Utom hästar och nötkreatur, för hvilka pre—
miering samtidigt holls, funnos till täflan anmälda:

11 nummer i gruppen för får, svin och fjäderfä;

140 — » i gruppen för maskiner och redskap samt för alster af
jordbruket och hjelpmedel derfor;
67 » i gruppen for ost och smor;
20 : . » i dito _ for alster af skogsskötsel och jakt samt trädgårds—
$ alster;
13 — 3 i dito _ alster af och hjelpmedel for fiske samt båtar;
1 » i _dito — af renboskapsskötsel;
766 > i dito _ af kvinnlig husslöjd;
215 » i dito — af manlig husslöjd, dessutom kollektivutställnin—
gar från flertalet af länets slöjdskolor;
26 » i dito _ af lappslojd;
48 » i dito _ af skinn, lider och beklädnadsindustri;
38 — » i dito — af närings— och njutningsmedel;
27 ci !* i ©dito _ af sten—, mineral—, kol—, torf—, malmförädlings— och

metallindustri; samt
8 » i — af alster från sågverk, hyflerier, snickerifabriker,
tjärfabriker etc.

Förutom de pris, som utdelades för hästar och nötboskap vid de
samtidigt hållna häst— och nötboskapspremieringsmötena, utdelades vid
själfva landtbruks—, slöjd— och industriutställningen 283 st. pris, deraf 64
silfver— och 136 bronsmedaljer samt 1,153 kronor i kontanta pengar,
hvarforutom ett hederspris, bestående af en större dryckeskanna af silf—
ver och skänkt af grosshandlaren Gotthard Boivie i Stockholm, tilldela—
des Robertsfors mejeri for okryddad Norrlands fetost.

D.) Sällskapets organisation och allminna
verksamhet.

Under året har ingen förändring dervid egt rum. Sällskapet har
under året haft en ordinarie vintersammankomst i Umcå den 31 januari
och en ordinarie sommarsammankomst i förening med ofvannämnda landt—
bruks—, slöjd— och industriutställning i Umecå den 6 juli. Förvaltnings—
utskottet har under året haft 18 sammanträden. —

Sällskapets ledamöter utgöra enligt matrikeln 2 hedersledamöter
och 1,080 öfriga ledamöter.