OCR Output

n 38 —

sort, regnbågsforellen, men vid reqvisitionens ingång hade utvecklingen
si långt framskridit att någon försändning deraf då ej då kunde ega
ram.

Kontrollering öfver strömmingssaltningen har äfven under året ut—
öfvats vid en del af läncts fisklägen.

Premiering för dödande af själ har under året för första gången
tillämpats inom länet. ;

Rörande villkoren och sättet för premiernas utbetalande har för—
valtningsutskottet bestämt,

att premier utgår med 3 kronor för hvarje dodad själ, äldre eller
yngre;

att premien endast utbetalas till fångstmän ifrån Westerbottens län;

att fångstmannen vid premiens mottagande skall aflemna dels de
dödade djurens svansar och dels intyg af 2 trovärdiga personer att dju—
ren blifvit & angifna tider dodade i Bottenhafvet eller dess vikar och
att svansarna i deras närvaro blifvit afskurna; samt

att svansarna efter premiens utbetalande skola genom vederbörande
utbetalningsmans försorg förstöras.

Premierna utbetalas genom sällskapets filjalafdelningars ordförande
i Nordmaling, Umeå, Säfvar, Bygdeå, Nysiitra, Lofanger, Skellefteå och
Byske socknar. _Under året äro 1,836 kronor utbetalda för 612 st. själar,
hvarförutom ytterligare 60 st. blifvit under året anmälda, ehuru liqvid derför ej
hunnit i årets räkenskaper ingå.

i) Atgiirder for husslöjden.

Vid centralslöjdskolan i Umeå hafva 13 elever under året njutit
undervisning efter samma grunder, som en långd följd af år varit vid
skolan tillämpade. 7 afgingo den 15 sistlidne december efter genom—
gången tvåårig kurs, och 8 nya elever blefvo samma dag antagna.

Kringresande slöjdläraren ”T. Eklof har under vårterminen varit
sysselsatt inom Jörns socken vid slöjdskolorna i Myrheden, Jörn och
Ullbergsträsk samt under höstterminen i Löfångers kyrkostad.

Fullständig redogörelse öfver hans verksamhet återfinnes i hans
bilagda årsberättelse (Bil. G.

Slöjdundervisning har i öfrigt meddelats inom länet vid 48 slöjd—
skolor och slojdafdelningar för gossar och vid 36 flickslöjdskolor. Af
de medel, som för husslöjdens befrämjande varit anvisade och ställda
till forvaltningsutskottets forfogande, hafva under året utbetalts bidrag
med 75 kronor för de förra och 20 kronor till de senare med tillhopa
4,320 kronor.

Statens slöjdinspektör A. W. Nordin har under året verkställt inspek—
tion vid 32 af länets slöjdskolor, hvaröfver han afgifvit berättelse, hvil—
ken finnes intagen i andra delen af sällskapets handlingar för åär 1900.

C.) Möten och utställningar.

Under året har i Umeå stad den 5, 6 och 7 juli hållits en landt—
bruks—, slojd— och industriutställning, hvilken i omfång öfverträffat alla