OCR Output

. 90 5

143 djur blifvit slaktade i närvaro af c:a 900 äskådare. Kostnaderna
derför uppgå till 247 kr. 09 öre.

c) AÄtgärder för trädgårdsskötsel.

Länsträdgårdsmästaren inom länets södra distrikt C. H. Landsberg
har äfven under innevarande år till följd af genom läkarbetyg styrkt
sjuklighet åtnjutit tjenstledighet, och har hans tjenst uppehållits af träd—
gårdsmästaren J. L. Jonsson, hvilken dertill varit af förvaltningsutskot—
tet förordnad. Inom norra distriktet har ordinarie länsträdgårdsmästaren
E. Söderling utöfvat verksamhet.

Båda, och i synnerhet Söderling, hafva varit så strängt upptagna
af reqvisitioner, att alla reqvirenter knappast kunnat betjenas, oaktadt
hösten varit för deras arbeten ovanligt gynnsam, så att arbeten kunnat
utföras ända till slutet af november.

Jonsson har under året varit beordrad till tjenstgöring inom Fre—
drika, \sele, Dorotea, Wilhelmina, Wännäs, Säfvar och Bygdeå
socknar och derunder tillryggalagt en väglängd at 155,6 nymil samt
planterat 5,075 träd, buskar och andra växter. Han har derjemte upp—
gjort 8 ritningar till trädgårdsanläggningar och för plantering nästkom—
mande vår hemförskrifvit 2,205 st. träd m. m.

Söderling har under denna tid varit beordrad att tjenstgöra inom
Lycksele, Stensele, Sorsele, Skellefteå, Burträsk och Löfängers socknar.
Han har derunder tillryggalagt en vaglangd at 1086 nymil, planterat
1,754 st. träd, buskar och växter, hemförskrifvit 5,213 sådana och upp—
gjort 18 ritningar till tradgardsaulawgmngar — Ofver deras verksamhet i
öfrigt hänvisas till efterföljande årsberättelser. (Bil. D o. E).

f) Atgärder för vetcerinärväsendet och

.Åtgärder för skogshushållning och jaktvård

hafva icke under året at Hushållningssällskapet vidtagits.

h) Åtgärder för fiskerinäringen.

Ifrån sällskapets fiskodlingsanstalt vid Piparböle hafva sistlidne vår

blifvit utsläppta omkring 40,000 laxyngel i Ume elf vid Norrfors och
Kåddis samt en större miingd sikyngel i Tafvelsjon.

Med anledning af svårigheten att anskaffa stamdjm vid Norrfors,
der sådana hittills alltid infångats, ha försök i år med Konungens Be—
fallningshaftvandes tillstånd gjorts äfven vid Sörfors, men ha dessa försök
helt och hållet misslyckats, hvarför i år befruktad rom endast kunnat
inläggas efter fem laxhonor, som beräknas lemna omkring 69,000 st.
yngel, hvarförutom befruktad sikrom inlagts till lika mängd som förra
aret.

Sistlidne sommar beslot utskottet, att ifrin Engelsbergs fiskodlings—
anstalt inköpa 10,000 st. befruktad rom af en der mycket berömd fisk—