OCR Output

25 01 :2

der året 30 mejerier varit i gång. Vid dessa hafva forarbetats 3,218,334
liter mjölk, hvilken efter ett medelpris af 9 öre pr liter inbragt länets
mejeriegare en inkomst af 289,650 kr. 06 öre eller något mindre än förra
året.

Osttillverkningen under året har varit särdeles lyckad, och försälj—
ningarna hafva gjorts till ungefär samma priser som förra året och hafva
de vid höstförsäljningarna t. o. m. visat tendens till höjning.

Mejeriundervisningen vid de med statsmedel understödda mejerista—
tionerna i Mångbyn, Bäck och Gammelbyn har på reglementsenligt sätt
fortgått under året. &

Från dessa stationer utgångna mejerskor hafva redan platser vid
7 af länets mejerier och att döma af den goda början, de gjort såväl
med sjelfva osttillverkningen som i all synnerhet med ostens skotsel
samt kontroll af den levererade mjölken, har man grundade skäl till de
bästa förhoppningar om deras duglighet for sitt yrke.

Liinsmejeristen Edvin Westerlund har i likhet med föregående år
under året utofvat kontroll och lemnat råd och upplysningar vid länets
mejerier samt meddelat undervisning vid mejeristationerna. — Han har ock
fortsatt med undervisning i hushållssmörberedning, och har sådan under—
visning under våren meddelats i de flesta större byar inom Umeå, Sif—
var och Bygdeåä socknar. Dessutom har han denna höst gjort en resa
inom Wilbelmina socken för att inköpa fjellboskap, som för hushållnings—
sällskapets räkning skall utställas vid landtbruksmötet i Gefle.

Med anslag af hushållningssällskapet har han ock under sistlidne
maj månad gjort en resa till Jemtland för att taga del at der då på—
gående nötboskapspremiering samt för att bese åtskilliga mejerier och
ladugårdar.

Länsmejeristens rese— oah förrättningsdagar uppgå för året till 221.
Förutom premieringsresor och resor på jernväg och med ångbåt har han
under året färdats 236,8 nymil samt gående 9 nymil. Närmare redogörelse
ofver hans verksamhet lemnas i hans närlagda årsberättelse (Bil. C).

Vid ladugårdsskötareskolan å Robertsfors, som den 24 oktober 1899
tog sin början, hafva intill 24 sistl. oktober 3 elever åtnjutit undervis—
ning, men till den kurs, som derefter skulle taga sin början, har det
oaktadt upprepadt kungörande, icke kunnat erhållas några elever.

Kreatursmarknader hafva äftven i år hållits å vanliga platser inom
Umcå, Wiinniis, Nordmalings, Stensele, Lycksele, Degerfors, Dorotea,
Asele, Norsjö, Jörns, Skellefteå och Lofangers socknar.

d) Åtgärder för annan husdjursskötsel.

Från Roma schäferi å Gotland hafva genom förvaltningsutskottets
försorg införskrifvits 10 st. baggar af ren cheviotras, hvilka blifvit för—
sålda inom skilda delar at länet. %

Länets djurskyddsförening har under året anordnat slaktundervis—
ning uti 28 byar inom Umeå, Wännäs och Degerfors socknar, dervid