OCR Output

2 119 —>

Helsotillståndet har under året varit godt.

Den i förra årsberättelsen omnämnda reparationen af direktörsbo=
staden, hvarför landstinget då anvisade nödiga medel, har under året
fullbordats, hvadan denna byggnad nu blifvit försatt i beboeligt skick.

Lokala fältförsök. Sedan sällskapet vid årets vintersammankomst
fattat beslut om inriittande af 5 forsoksfilt inom länet, uppdrogs åt läns—
agronomen A. Bosin att under året ordna och förestå desamma. Jord
dertill har upplåtits vid Sörbyn i Nordmaling, Robertsfors i Bygdeå,
Piparböle i Umeå, Lafsjö i Dorotea och Missenträsk i Jörn. A sist—
nämnda ställe kom dock af mellankommet hinder ingen verksamhet till
stand. _

Ofver anordningarna vid dessa försöksfält och de dervid vunna
resultaten har länsagronomen Bosin i sin ofvan åberopade årsberättelse
afgifvit en noggrann och utförlig redogörelse, hvaraf inhemtas, att gods—
lingen, som i det stora hela varit lika på alla ställen, dock gifvit högst
olika resultat. Deraf framgår tydligt, att dessa mossar skola godslas
olika för att gifva största möjliga vinst, och dermed är ock be\lsadt
att dylika försök äro af behofvet pd]\al]ade, och att de komma att lända
länets jordbrukare till gagn.

Kemiska stationen. Enligt föreståndarens afgifna årsredogörelse
(Bil. F) hafva 156 undersökningar der blifvit utförda. Ofver undersok—
ningar å utsäde, frö och gödningsämnen hafva särskilda redogörelser va—
rit i länets tidningar införda.

Jordbruksstatistiska uppgi fter hafva under året utarbetats och afgifvits
af sekreteraren.

Landtbrukstidskrift för Öfre Norrland, som numera utgifves med
ett häfte i månaden, har jemte tvenne häften af sällskapets handlingar,
på sällskapets bekostnad, genom utskottets försorg distribuerats till alla
sällskapets medlemmar.

Skrifter i öfrigt för landthushållningens befrämjande. — Under
året hafva blifvit for utdelning inom länet inköpta 100 ex. af mosskul—
turingeniör Sven Miällers skrift om »kalkningens behoflighet», 15 ex. af
redogörelsen öfver frets hästutställning i Stockholm, 25 ex. af Landt—
bruksstyrelsens kalender och 1,000 ex. af länsagronomen A. Bosins rit—
ning till ladugårdar, hvarjemte från mosskulturföreningen cmottagits 50
ex. af dess tidskrift.

Resebidrag för studerande af kalkbränning i Westergötland och på
Gotland har under året med 250 kronor lemnats till ångbåtsbefälhatfva—
ren E. A. Lundberg i Wilhelmina, hvilken ämnar anld(rga kalkugnar för
tillgodogörande af inom Wilhelmina socken förekommande rika kalkfyn¬
digheter, ett företag, som bör helsas med crkännande i dessa kalkfattiga
trakter, och hvamf man, med kännedom om denna persons förr visade
foretagsamhet och energi, har anledning hysa förhoppning om godt re—
sultat.