OCR Output

§ _

julferier; dertill for lärlingar af äldre afdelningen från den 1 till den 28
maj och 1 september till 1 oktober kl. 5,30 till 7 f. m. samt från och
med den 1 till 21 oktober kl. 5,30 till 7 f. m. och 5,50 till 8 e. m.

De praktiska öfningarna hafva varit sålunda ordnade:

Turer: Såsom rättare i medeltal 56 dagar
» — eldare och städare 37 _ >
i ladugården 86 — »
i stallet 5 37 »
Ofningar: i fältmätning och afvägning 2 dagar å
i ritning 6: : > l
i växtkännedom 213 ä

Hvarförutom lärlingarna erhållit undervisning uti alla öfriga till ett
jordbruk horande praktiska arbeten.

Akerarealen har under året ökats med cirka 1 hektar nyodlad mark.

Då varbruket ej kunde taga sin borjan forriin i slutet af maj och
forsommaren var kall, så blef växtligheten så försenad, att någon tanke
på mogen skörd vid det alltid frostiga Yttertafle ej gärna var möjlig,
hvarför säväl råg som hafre afmejades till grönfoder. häraf
blef fullt medelmåttig.

Till godsling af åkerjorden har anviindts: —

500 lass stallgödsel,

500 kg. thomasslagg,
600 » — kainit,

400 » — chilisalpeter,
400 > — superfosfat.

Kreatursbesättningen har under året varit följande:

Hästar 8,
Tjurar 1;
Kor 30;
Kvigor 2,
Får 6,
Svin 9,
Höns 50.

Kobesättningen består af såväl ren som blandad fjellras.
Utfodringen per djur och dag har varit:

0,75 kg. jordnötskakor,

i » hvetekli,

3 » hö,

5 » gronfoder, samt halm efter behag.

Afkastningen af de mjölkande djuren har varit fullt tillfredsställande.

Rotfruktsskorden gaf medelmittig afkastning.

Höstplöjning, nyodling och dikning har till foljd af den ovanligt
blida och gynnsamma väderlek, som denna höst varit rådande, kunnat
fortgå iinda in uti november månad, hvadan ett ytterst gynnsamt resul—
tat af dessa arbeten vunnits.