OCR Output

>> g —

B.) Atgärder för direkt befrämjande at jord—
bruk, boskapsskotsel och binäringar.

a) AÅtgärder för jordbruket i allmänhet.

Statens landtbruksingeniör 8. Kempff har under året varit strängt
upptagen med uppgörande af planer för sjösänkningar, vattenafledningar
och afdikningar m. m., och voro de inkomna reqvisitionerna & hans bi—
träde under året så talrika, att han måste afstå från de reqvirerade för—
rättningarna inom lappmarkssocknarna, hvilka af Kongl. Landtbrukssty—
relsen öfverlätos på landtbruksstipendiaten Ernst Berggren, och af honom
handlades under en tid af 37 dagar.

Af erhållet statsbidrag har under årets första hälft i rent am]ag
utbetalts 38,400 kronor, fördelade på 17 olika företag, och ligga för när—

varande fardlga och godkända 12 frostminskningsplaner inom ”W ester—
botten, 6 inom Norrbotten, 1 inom Westernorrland, 1 inom Kopparbergs,
1 inom Skaraborgs och 1 inom Stockholms län, hvilka endast vänta på
Kongl. Maj:ts underskrift, och till hvilka planers utförande medel utan—
ordnas inom de närmaste veckorna, och har Westerbottens län under år
1900 i likhet med de närmast föregående åren att uppvisa såväl det
det största antalet frostminskningsföretag, som äfven den största anslags—
summan. — Undersökningarna för en blifvande kolonisation inom länet,
hvilka pågått under de tre sista åren, hafva nu afslutats under detta år,
och samtliga betänkanden, kartor och handlingar hafva till vederborande
myndigheter aflemnats.

Länsagronomen A. Bosin har under våren hållit foredrag samt
lemnat råd och upplysningar i frågor, tillhörande landthushållningen, inom
åtskilliga byar i Umeå och Wännäs socknar, samt under sommaren till—
handagått reqvirenter inom Umeå, Nordmaling, Degerfors, Wiinniis, Bjur—
holms, Örträsks, Bygdeå, Dorotea, Asele och Fredrika socknar med af—
vägningar och utstakningar af diken, uppriittande af mossodlings— och
gödslingsförslag m. m,, hvaröfver närmare redogöres i hans afgifna här—
efter fogade årsberättelse (Bil. B).

Dikningsförmannen N. Persson, som till sin befattning antogs den
8 maj, sedan förre dikningsformannen Joh. Andersson med forra årets
utgång på egen begäran entledigades från sin befattning, har under frct
varit sy sselsatt under 114 rese— och förrättningsdagar inom Jörns, Skel—
leftea, Lofangels, Bygdeå, Umcå, Wiinniis, Degerfors, Bjurholms, Ascle
och Wilhelmina socknar och derunder utfort fAtskilliga arbeten, hvarofver
i hans ni@rlagda berittelse (Bil. I) niirmare angifves.

Yitertafle landtbruksskola. _ V erksamheten vid skolan har under
året fortgitt under samma ledning som hittills. Vid undervisningskur—
sens borjan den 1:a nov. 1899 var lärlingarnas antal 9, af hvilka 4 till—
horde den äldre afdelningen. Undervisningen har fortgatt for liirlingar
af bada afdelningarna från ofvannämnda dato till och med den 29 april
1900 kl. 5,30—7 f. m. samt 5,30 till 8 c. m. med afdrag af en månads