OCR Output

22 16 ——

Efter dessa frostnätter återinträdde en mild och jemn väderlek med
r1k11g nederbörd under så godt som hela oktober månad och ett stycke
in på november, lemnande ett gynnsamt tillfälle för hvarje omtänksam
jordbrukare till hostplojning, nyodling och dikning, hvilka arbeten utan
afbrott kunnat fortgå till midten af november.

Efter denna tid intill årets slut har vintern varit ovanligt blid
med nodtorftigt slädföre.

Enligt Konungens Befallningshafvandes i länet rapport till Kongl.
statistiska centralbyran har skorden under år 1900 inom länet utfallit
på följande sätt: a

Höstsäden, som uteslutande bestar af råg, har i allmänhet gifvit
en medelmåttig skörd af god beskaffenhet;

Kornet, ortens hufvudsäde, har inom Umea och Skelleftea fogderier
äfvenledes lemnat en i allmänhet medelmåttig skörd af god beskaffenhet,
hvaremot detsamma flerstädes måst skordas
omoget, och delvis totalt felslagit. '

Potatis bar på de flesta ställen lemnat en fullt medelmåttig skörd
af god beskaffenhet.

Höskörden från så väl odlad jord som fran naturlig äng har blif—
vit under medelmåttan.

Halmafkastningen deremot har varit fullt medelmåttig och af god
beskaffenhet.

Med hänsyn till dessa förhållanden har Konungens Befallningshaf—
vande funnit sig böra uttala det allmänna omdömet om skörden inom
länet, att densamma blifvit beträffande spannmål och potatis medelmåttig
utom i Lappmarksfögderiet, der spannmålsskörden blifvit mycket under
medelmåttan, samt beträffande foder nästan medelmåttig.

Enligt Kongl. statistiska centralbyråns sammandrag af kronoläns—
männens i länet skörderapporter för året inhemtas,

att höstråg lemnat i korntal

» vårråg » » 6,23

» korn » » 6,96

» hafre » » 6,10

» blandsäd _ > > T Rs

» potatis # 15 » 8,70
2 «+

» spånadsväxter » 4

samt att potatisens beskaffenhet varit god, att skorden af öfriga rotfruk—
ter vaårit något under medelmåttan, att skörden af lin och hampa varit
fullt medelmåttig, att höskörden från odlad jord varit något under me—
delmåttan och från _ naturlig äng under medelmåttan, att chalmaf—
kastningen af såväl höstsäd som vårsäd varit god, att sädestillgången
varit otillräcklig, likaså fodertillgången, samt att bergningsvädret varit
gynnsamt, utom delvis för höskörden.