OCR Output

> d 2
$ 20.
Att inom 14 dagar härefter justera detta protokoll utsågos Öfver—

sten m. m. L. Schöning, Häradsskrifvaren m. m. O. Th. Bergström och
Kronolänsman Joh. Broman.

Dag som ofvan.

In fidem
E. O. Mångberg.

Justeradt och godkändt den 21 Januari 1901.

Ludv. Schöning. 0. Th. Bergstrom.
Joh. Broman.