OCR Output

9 2

och Moses Forsgren i Wilhelmina, Arrendatorn J. E. Höglund i Jerfsjö
samt Hemmansegarne J. A. Ingelsson i Jerfsjö, N. G. Lidberg i Siksjö,
E. A. Sjödin i Ulfvoberg, G. K. Carlsson, J. K. Johansson och B. M.
Mattsson, alla i Bäsksjö;

i Dorotea socken: Doktor E. G. H. Stenberg samt Skiftesgodemiin—
nen E, Sandén och P. Hallin i Bergvattnet, E. Forssén i Lajksjö, J. A.
Nilsson i Lafsjö, S. Sandqvist i Afvaträsk, M. Mikaelsson i Mårdsjö
och Anders Andersson i Storbäck.

§ 106.

I tur att ur forvaltningsutskottet utgå voro Öfverjägmästaren m.
m. A. M. Hellstrom och Kommissionslandtmätaren H. R. Linder, och
återvaldes for en tid af 3 år Kommissionslandtmiitaren H. R. Linder
samt nyvaldes Skiftesgodemannen P. Sandström.

§ 17.

Till suppleanter i förvaltningsutskottet for innevarande år valdes
Ofv erjägmästaren m. m. A. M. Hellstrom och Skiftesgodemannen Aug.
Lundberg i Teg.

$ 18

Till revisorer att granska sällskapets räkenskaper för innevarande
år valdes Landskamereraren och Ridd. O. Akerrén och Kamrer G. Elf—
stadius med f. Forvaltaren J. Ohlén sfsom suppleant.

§ 19.

Foretogs följande kompletteringsval af ledamöter isällskapets filial—
afdelningar, nemligen:

i Nysätra socken: till ledamot landstingsman Gust. Jonsson i stället
för bortflyttade inspektoren A. Leander;

i Byske socken: till ledamot PFattiggårdsföreståndaren Joh. Aug.
Palmberg i Frostkåge i stället för Hemmansega—
ren A. Ostlund, som förklarat sig vilja afgå;

i Norsjö socken : till ledamot Handlanden C. O. Forsgren i stället
—for Handlanden J. A. Grahn, som afgått.