OCR Output

5 9Å 1——

möjligen jordmånen kunde dertill vara orsak och om ej lerhaltig jordmån
vore för rotfrukter den lämpligaste, ty i Kasamarks by, där sådan jord—
mån finnes, hade rotfruktsodlingen alltid visat sig gå bra. Instimde med
föregående talare att något borde åt saken göras och trodde, att premie—
ring kunde blifva ett verksamt medel.

Länsagronomen Bosin bemötte de framkastade tvifvelsmålen och
meddelade, att rofvor och kålrötter icke hafva stora pretentioner å jord—
mån. Lös och lucker jord vore for dem lämpligast. Hvad vidkommer
de dyra arbetskostnaderna vore dermed ingen fara, ty i de flesta all—
mogehem finnas barn, som kunna utföra rensningsarbetena. Torra varar
äro rotfruktsodhngens värsta fiender. Ett hufvudvillkor för lyckad rot—
fruktsodling är, att jorden skall vara väl gödslad och väl brukad. ä

Ofverjägmästaren Hellström hade ej dragit i tvifvelsmål, att ej rot—
fruktsodling kunde med fördel bedrifvas. hade i Malä sett ett myc—
ket vackert roffält och trodde ej, att frosten vore någon farlig fiende
för rotfruktsodlingen.

Direktör Kjellén ville till sist tillägga några ord. En talare hade
yttrat att det vore svårt att undvika mask vid odling af kålrötter. Här
vore egentligen fråga om odling af rofvor. Felet att det blir mask i
kalrotterna vore, att man år efter år odlade kålrötter & samma ställe.
Man behofver endast byta om jord, så skall nog mask undvikas.

Den förda diskussionen skulle utgöra svar på frågan; och beslöts
att frågan om premiering for rotfruktsodling skulle öfverlemnas till för—
valtningsutskottet for utredning och förslag.

§ 15.
Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes:

Grosshandlaren Giotthard Boivie i Stockholm;

i Umeå stad: Ofversten m. m. G. A. Löwenhielm, Ryttmästaren
m. m. J. G. Sjöcrona, Löjtnanten C. G. N. Adlerereutz, Löjtnanten E.
G. Sundin, Löjtnanten K. H. L. Bergendahl, Underlojtnanten C. E. R.
von der Lancken, Löjtnanten Gunnar Hellstrom, Ofverjigmiistaren m. m.
V. T. Ortenblad, Förste provinsialläkaren S. Cronberg, Bankkassör Hj.
Helleberg, Fulluppqy ningsman Clas Forsgren, Adjunkten G. Norlander,
A djunkten O. W. Sundén, Handlanden Wald. Schildt, Byråassistenten O.
G. Björklund, Länsnotarien J. Falk, Stationsskrifvaren Carl Tirén, Inge—
nior F. Elfstrom, Agenten Johan Fällman, Forstmästaren Th. Hellström,
Forstmiistaren H. Modin, Forstmästaren C. F. Löwenhielm, Jägmästaren
V . Beronius, Bataljonsveterinären G. Widerström, Forstmästaren Th. Lin—
der, Fabrikör J. A. Pettersson;

i Skellefteå stad: Kapten L. von Hedenberg, Länsveterinär Joh.
Bostrom, Konsul C. —\berg, Konsul E. Törnstén, Tullförvaltaren O. S.
Eihn, Skeppsmätaren F. H. Falck, Skeppsklareraren W. A. Dahlberg och
Hlandlanden J. A. Hällberg;