OCR Output

s 2:

stt åtskilliga detaljutredningar ytterligare erforderliga innan utlåtandena
nför sällskapet och landstinget föredragas, hvarför utskottet i afvaktan
å dessa utredningar, beslutat uppskjuta dessa ärendens föredragning till
årets sommarsammankomst, hvilket utskottet nu likväl ansett sig böra
inför sällskapet anmäla. Utskottets åtgärd godkändes.

§ 14.

Vidtogo öfverläggningarna öfver de till diskussion uppställda frå—
gorna i foljande ordning.

Första frågan:

Huru tillföra länets jordbruk största möjliga gagn af
landtbruksmötet i Gefle?

Länsagronomen _ Bosin, som inledde frågan, ansåg, att länets
jordbrukare genom ett besök på den utställning, som innevarande år
kommer att anordnas i Gefle, skulle komma att få se en mångfald vackra
och goda d]ur, praktiska och landtbruksredskap, ett me—
jeri i full gång m. m. och derigenom sättas i tillfälle att inhemta nyttiga
lirdomar. Talaren ansåg, att genom att bevilja anslag för
yngre, praktiska jordbrukare att bevista utställningen, skulle tillföra länet
en storre insigt i jordbrukshandteringen och ville föreslå, att man för
realiserandet af detta borde soka gora upp med något ångbåtsbolag om
billiga resor for dessa samt genom vidtalande af person i Gefle
att vara ciceron for dem, skaffa dem öfverblick af hvad som på utställ—
ningen kunde vara af nytta for dem.

Öfverjägmästaren Ortenblad ansåg, att man borde gora upp med
en ångbåtsbefälhafvare att gora en resa med dessa mötesdeltagare och
att de, for att gora utgifterna så billiga som mojligt, skulle f& bostad
ombord & under vistelsen i Gefle.

Förste landtmätaren Norrman ansag, att sällskapet borde kungöra,
att anslag för eit besök vid utställningen finge sökas hos förvaltnings—
utskottet. som egde att bestämma de anslagssökandes qvalifikationer.
Talaren hemställde, att ett anslag för ändamålet ställdes till förvaltnings—
utskottets forfogande.

Häradsskrifvaren Bergström omniimnde, hurusom vid Stockholmsut—
ställningen 1897 linskomitén hade hos kommunerna utverkat små rese—
bidrag för sådana personer, för hvilka länskomitén anskaffat rättighet till
fri resa och fritt inträde, och föreslog nu, att förvaltningsutskottet borde
hos jernviigsstyrelsen söka utverka fria jernviigsresor till utställningen
för de jordbrukare inom länet, som efter ansökan hos utskottet bevilja—
des anslag för resan. Yrkade, att åt förvaltningsutskottet öfverlemnades
att ordna saken på bästa sätt.

Sedan herrar Norrman, Bosin och Örtenblad anslutit sig till siste
talarens förslag, beslots att till forvaltningsutskottet öfverlemna ärendet
för att på bästa sätt ordnas.