OCR Output

> 8 —

Ofverfordt 650: — 32,050: —
anslag till kräftodlins .. . .. . .. ..... .. . ......... .... 200: —
kontrollering af saltad strömming ............................ 400: —
premier för själars dödande .. ........ .. .. .. . .. 2400: — _ 3,6850: —

för Agrikulturkemiska undersökningar
och Djurskydd :

lön till forestandaren för kemiska sta—

Hignen .. 500: ——
till särskilda undersökningar ................ _ 18355 — * — ggp: _
# undervisning i slagt ............................. edsa Ls 100: — 7838: —=

för Tidskrifter, tryck och annonskost—
nader samt porion:

landtbrukstidskrift ... BB0; ——
tryck af sillskapets handhngar 0000 820: —
Offriga ekrifter _. . .. .. .. .. ........ .. 500 —. 1 670: —
tryck! och annonser . . .. .. .. .. .. .. . .. ... . ..... 1,000: —
post— och telegramporton ... . .. .,.... .. .. ...... .. . 400 — 31070 —
Aflöningar m. m.:
_ sekreterarens lön .. 900: —
personligt lonetlllagg till E. 0. Maug—
perg .. d e is uis Py es 200: —
Fescpenningär..... .. ..... .. .. .. . ......... .. .. 150:—— —
.. ............ . .. ........ . ........ . .—,.... 600: —
vaktmäåstären. . — . .. .. _ . . .. . ...........j. 000 15: —
arvode till revisorerna, 25 kr. till hvardera............ 50: — 1975: —
oföreftsedda utgifter .. . .... '.. . ... ids coisa 2,304: S1

Diverse fonder m. m.:

bidrag till notboskapspremieringen ........ 2,500: —
> » utställningen i Gefle 1901.. 1,000: —
» » besparingsfonden.................... 10,000: — 13,500:

länets deltagande i 1901 års Gefleutstallnmg, for—

utom reserverade 2,850: 80... —
å anslaget för utställande i Gefle af en grupp ;
fjellboskap 880: 68 17,529: 88

Summa Kronor 61,314: 69

8 13.

Meddelades, att forvaltningsutskottet till 2:ne komitéer remitterat
de vid förra årets vintersammankomst väckta frågorna om premiering af
ladugårdssköterskor och premiering af jordbruk, och att dessa komitéer
inkommit med utredningar och utlåtanden deröfyver, men att utskottet an—

en