OCR Output

in L

U tgitter:
för Husslöjdens befrämjande :
kringresande slöjdlärarens lön ...... ......... 1,000: —
resepenningar _ 200: — 1,200; —
slöjdinspektörens traktamente.... 150: ——
centralslöjdskolan ... 23 sr an deda + _ 1 R — 19
slöjdskolorna i kommunerna, för gossa.r 4,000: —
d:o d:o » flickor.. _ 1,500: — :5;500:
slöjdlärares utbildande .. .................. Sn n pv W e e ie 1,100; — .09,950: —
för Jordbrukets befrämjande :
aflöningar åt lärlingar vid Tafle landtbruksskola.... —
Jänsagronomens lön .. .. .. ................ . 3,000: —
resepenningar ................ _ — 4250 —
dikningsformannens lön ................ — 500: —
resepenningar.......... ,. 1,100: —
för anställande af lokala fältförsök (deri inbegri/
pet å förra årets anslag qvarstående 100 kr.) — 600: —
ladugårdssköterskors utbildande ............................. 300: —
jordbruksstatistiken, 1900 års anslag...... 600: —
1901 » $ 1, 04 2,000: — 2,600: ——— 9,850: —
för Mejerihandteringens befrämjande:
länsmejeristens lön . .... . . .. . .. ...... .. 3,000: —
resepenningar ........... ..... 1250: — 4,050; —.
f. linsmejerskan J. C. Pihlströms pension................ 300: —
till uppställande och drift af ett mejeri vid 1901
ars (Gefleutställning .. .. . ...... . .:.... .. ..0)> . 500: — — 5,050: +
för Häst— och Fårafvelns befrämjande:
premicring _at hästar .. .. ,. .... . ..,....,. 1,000: —
omkostnader vid premieringsmötet ........ 200:+— — 1;200: =+
till hingstinköp, förutom reserverade 2,500 kronor 2,500: — 3,700: —
för Trädgårdsskötselns befrämjande:
tvenne länsträdgårdsmästares lön å 1,000 kr. hvardera 2,000:; —
personligt lönetillägg till C. H. Landsberg............ _ 500: —
resepenningar å 500 kr. till hvardera.................... 1,000:—— 3,500: —
för Fiskets befrämjande :
till fiskodlingsanstalten i Piparböle för
anskaffande af stamlaxar m. m..... 300: —
föreständarens. lön........ .. ..................... 250: —
tällsyningsmannens lön............j....... / 100 — 7 459 —
Ofverfores 650: — 32,050: —