OCR Output

S $ —

Öfverfördt _4,243: 58 19,464:

rest å landstingets och hushållningssäll—
skapets anslag till 1897 års Stock—

holmsutställning... .................. . ....... 2,850: 80 7,094:

02

33

hvadan den disponibla behållningen från föregående år utgör

Påräknade inkomster för år 1901:

. ...... . .. . .. . .. . ...... k t5 LL 1,100:

Drannvinsmediel cse s s s 1 28,000:
till Husslöjdens befrämjande :

landstingets anslag ............. .. .. . .. 3,000: —

d:o d:o till slöjdlärares utbildande ........ 500: —

d:o lönetillägg åt slöjdläraren Eklöt...... 200: —

statens anslng _. .... ..... .. .. . .. . .. . .... — ~4,700;

till Jordbrukets befrämjande :
landstingets anslag till lön åt länsagro—

nOmen . .. ik; Gei t bi d / en a f k K ba dos /o+ 3,000:

till Mejerihandteringens befrämjande:

landstingets anslag till lön åt länsme—

jeristeti .: . —.... .. .. . .. 3,000: —
ränta af landstingets näringsfond ......... __ 400: — 3,400:
till Häst— och Fårafvelns befrämjande :
statens anslag till hästpremieringen ...... 400: —
sista inbetalningen & »Red Robin»....... — 240:— — g40:
saluskillingen for forsalda 10 baggar .... ................. 380:

till ”Trädgårdsskötselns befrämjande:

landstingets anslag till lön åt 2:ne läns—
trädgårdsmästare . ......................... 2,000: —
d:o d:o lönetillägg åt länsträdgårdsmä—

staren 1. H. Landsbere. .. .. ... .. 500: — 2,500:

till Fiskets befrämjande :

statens anslag till premier för själars

dödande [1900 ärs) . .. ..... .. .. ... 600: —
ländstingets d:o d:o (1901 ärs)..... ....... 600: — _ 1,200: —
till länets deltagande i 1901 års
Gefleutställning :
landstingets anslag utofver ofvan reserverade ........ 11625:
wäntfemedel . mss . s s : — — —.—........ > iGe 240): — 48,045: —. *

12,869: 69

Summa Kronor 61,314: 69