OCR Output

Uppå af förvaltningsutskottet anförda skäl beslöt sällskapet att
för innevarande år anvisa 2,000 kronor för insamlande af noggrannare
statistiska uppgifter än hittills kunnat åstadkommas.

$ 1.

Uti till forvaltningsutskottet ingifven skrifvelse hade sallskapets
skattmästare, häradsskrifvaren m. m. O. Th. Bergstrom, uppi anforda
skäl anhållit, att förvaltningsutskottet ville hos hushållningssällskapet ut—
verka, att skattmästarens lön frin och med 1901 finge utgå med 600
kronor eller enahanda ersättning, som tillkommer denna tjensts innehaf—
vare inom Södermanlands och Norrbottens län, hvilka läns hushällnings—
sällskap synas vara med detta läns likställda. Då framställningen blifvit
af förvaltningsutskottet tillstyrkt, blef den af sällskapet bifallen.

§ 10.

Bifolls forvaltningsutskottets forslag, att en kurs för slöjdlärares
utbildande får anordnas nästa sommar, och att 1,100 kronor derför i sta—
ten upptagas, deri landstingets for ändamålet redan anvisade anslag, 500
kronor, ingår.

§ 11.

Forvaltningsutskottets forslag, att ett arvode af 25 kronor till
hvardera tilldelas revisorerna för qallskapets räkenskaper, godkändes och
skulle detta arvode redan nu utgå för den nyligen afslutade revisionen
af 1900 års räkenskaper.

S 12

Föredrogs och godkändes följande inkomst— och utgiftsstat for säll—
skapet för år 1901.

Inkomster:
Behållning i kassan från år 1900 .. ................... 19,464: 02
i denna behållning ingå:
amslaget till mejerihandteringen.............. 1,458: 58

rest å anslagen till spridande af kun—

skap om vikten af jordbruksfastig—

heters bibehållande i enskildes ego _ 285: —
_1900 års anslag till hingstinköp............ 2,500: —

Öfverföres _4,243: 53 19,464: 02